ಅಥ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ । ಕರ್ಮಯೋಗಃ ।

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ।  

ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ

ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ।

ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ

ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ॥ 3-1॥

WORD TO WORD

ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ।

ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಃ ತೇ

ಮತಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಜನಾರ್ದನ ।

ತತ್ ಕಿಮ್ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ

ಮಾಮ್ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ॥ 3-1॥

SLOKA PRACTICE

ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ

ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ।

ದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ

ಶ್ರೇಯೋಽಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ ॥ 3-2॥

WORD TO WORD

ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ವಾಕ್ಯೇನ

ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮೇ ।

ತತ್ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ

ಶ್ರೇಯಃ ಅಹಮ್ ಆಪ್ನುಯಾಮ್ ॥ 3-2॥

 

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।

  ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ

ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ ।

ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ

ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ ॥ 3-3॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ।

ಲೋಕೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ

ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ಅನಘ ।

ಜ್ಞಾನ-ಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಮ್

ಕರ್ಮ-ಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ ॥ 3-3॥

 

SLOKA PRACTICE

ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಮ್ಭಾನ್ನೈ

ಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಽಶ್ನುತೇ ।

ನ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾದೇವ

ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 3-4॥

WORD TO WORD

ನ ಕರ್ಮಣಾಮ್ ಅನಾರಮ್ಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷಃ ಅಶ್ನುತೇ । ನ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾತ್ ಏವ ಸಿದ್ಧಿಮ್ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 3-4॥

 

SLOKA PRACTICE

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು

ತಿಷ್ಠತ್ಯಕರ್ಮಕೃತ್ ।

ಕಾರ್ಯತೇ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ

ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ ॥ 3-5॥

WORD TO WORD

ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಿ

ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ।

ಕಾರ್ಯತೇ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ

ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈಃ ಗುಣೈಃ ॥ 3-5॥

 

SLOKA PRACTICE

ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ

ಯ ಆಸ್ತೇ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ

ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 3-6॥

WORD TO WORD

ಕರ್ಮ-ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ

ಯಃ ಆಸ್ತೇ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ

ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸಃ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 3-6॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯಸ್ತ್ವಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ

ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇಽರ್ಜುನ ।

ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋ

ಗಮಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 3-7॥

WORD TO WORD

ಯಃ ತು ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ

ನಿಯಮ್ಯ ಆರಭತೇ ಅರ್ಜುನ ।

ಕರ್ಮ-ಇನ್ದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮ-ಯೋಗಮ್

ಅಸಕ್ತಃ ಸಃ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ ॥ 3-7॥

 

SLOKA PRACTICE

ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ

ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ ।

ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇದಕರ್ಮಣಃ ॥ 3-8॥

WORD TO WORD

ನಿಯತಮ್ ಕುರು ಕರ್ಮ

ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯಃ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ

। ಶರೀರ-ಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ಚ ತೇ

ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ ॥ 3-8॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ಕರ್ಮಣೋಽನ್ಯತ್ರ

ಲೋಕೋಽಯಂ ಕರ್ಮಬನ್ಧನಃ ।

ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌನ್ತೇಯ

ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ ॥ 3-9॥

WORD TO WORD

ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಲೋಕಃ ಅಯಮ್ ಕರ್ಮ-ಬನ್ಧನಃ । ತತ್ ಅರ್ಥಮ್ ಕರ್ಮ ಕೌನ್ತೇಯ ಮುಕ್ತ-ಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ ॥ 3-9॥

 

SLOKA PRACTICE

ಸಹಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ

ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।

ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮೇಷ

ವೋಽಸ್ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಮಧುಕ್ ॥ 3-10॥

WORD TO WORD

ಸಹ-ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ

ಪುರಾ ಉವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।

ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಮ್ ಏಷಃ

ವಃ ಅಸ್ತು ಇಷ್ಟ-ಕಾಮಧುಕ್ ॥ 3-10॥

 

SLOKA PRACTICE

ದೇವಾನ್ಭಾವಯತಾನೇನ

ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯನ್ತು ವಃ ।

ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯನ್ತಃ

ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ ॥ 3-11॥

WORD TO WORD

ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತ ಅನೇನ

ತೇ ದೇವಾಃ ಭಾವಯನ್ತು ವಃ ।

ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯನ್ತಃ

ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮ್ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಥ ॥ 3-11॥

SLOKA PRACTICE

ಇಷ್ಟಾನ್ಭೋಗಾನ್ಹಿ ವೋ ದೇವಾ

ದಾಸ್ಯನ್ತೇ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ ।

ತೈರ್ದತ್ತಾನಪ್ರದಾಯೈಭ್ಯೋ

ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸಃ ॥ 3-12॥

WORD TO WORD

ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವಃ

ದೇವಾಃ ದಾಸ್ಯನ್ತೇ ಯಜ್ಞ-ಭಾವಿತಾಃ ।

ತೈಃ ದತ್ತಾನ್ ಅಪ್ರದಾಯ ಏಭ್ಯಃ

ಯಃ ಭುಂಕ್ತೇ ಸ್ತೇನಃ ಏವ ಸಃ ॥ 3-12॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸನ್ತೋ

ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ।

ಭುಂಜತೇ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾ

ಯೇ ಪಚನ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ॥ 3-13॥

WORD TO WORD

ಯಜ್ಞ-ಶಿಷ್ಟ ಆಶಿನಃ ಸನ್ತಃ

ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವ-ಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ।

ಭುಂಜತೇ ತೇ ತು ಅಘಂ

ಪಾಪಾಃ ಯೇ ಪಚನ್ತಿ ಆತ್ಮ-ಕಾರಣಾತ್ ॥ 3-13॥

 

SLOKA PRACTICE

ಅನ್ನಾದ್ಭವನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ

ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನಸಮ್ಭವಃ ।

ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ

ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 3-14॥

WORD TO WORD

ಅನ್ನಾತ್ ಭವನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ

ಪರ್ಜನ್ಯಾತ್ ಅನ್ನ-ಸಮ್ಭವಃ ।

ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯಃ

ಯಜ್ಞಃ ಕರ್ಮ-ಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 3-14॥

 

SLOKA PRACTICE

ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಸಮುದ್ಭವಮ್ ।

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ

ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ॥ 3-15॥

WORD TO WORD

ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ-ಉದ್ಭವಂ

ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರ-ಸಮುದ್ಭವಮ್ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ

ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ ॥ 3-15॥

 

SLOKA PRACTICE

ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ

ನಾನುವರ್ತಯತೀಹ ಯಃ ।

ಅಘಾಯುರಿನ್ದ್ರಿಯಾರಾಮೋ

ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ ॥ 3-16॥

WORD TO WORD

ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಮ್ ಚಕ್ರಮ್

ನ ಅನುವರ್ತಯತಿ ಇಹ ಯಃ ।

ಅಘಾಯುಃ ಇನ್ದ್ರಿಯ-ಆರಾಮಃ

ಮೋಘಮ್ ಪಾರ್ಥ ಸಃ ಜೀವತಿ ॥ 3-16॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮರತಿರೇವ

ಸ್ಯಾದಾತ್ಮತೃಪ್ತಶ್ಚ ಮಾನವಃ ।

ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಚ ಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ

ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 3-17॥

WORD TO WORD

ಯಃ ತು ಆತ್ಮ-ರತಿಃ ಏವ ಸ್ಯಾತ್

ಆತ್ಮ-ತೃಪ್ತಃ ಚ ಮಾನವಃ ।

ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಚ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ತಸ್ಯ

ಕಾರ್ಯಮ್ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 3-17॥

 

SLOKA PRACTICE

ನೈವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನಾರ್ಥೋ

ನಾಕೃತೇನೇಹ ಕಶ್ಚನ ।

ನ ಚಾಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಷು

ಕಶ್ಚಿದರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ॥ 3-18॥

WORD TO WORD

ನ ಏವ ತಸ್ಯ ಕೃತೇನ ಅರ್ಥಃ

ನ ಅಕೃತೇನ ಇಹ ಕಶ್ಚನ ।

ನ ಚ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವ-ಭೂತೇಷು

ಕಶ್ಚಿತ್ ಅರ್ಥ-ವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ॥ 3-18॥

SLOKA PRACTICE

ತಸ್ಮಾದಸಕ್ತಃ ಸತತಂ

ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ।

ಅಸಕ್ತೋ ಹ್ಯಾಚರನ್ಕರ್ಮ

ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ ॥ 3-19॥

WORD TO WORD

ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸಕ್ತಃ ಸತತಮ್

ಕಾರ್ಯಮ್ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರ ।

ಅಸಕ್ತಃ ಹಿ ಆಚರನ್ ಕರ್ಮ

ಪರಮ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪೂರುಷಃ ॥ 3-19॥

 

SLOKA PRACTICE

ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ

ಜನಕಾದಯಃ ।

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮೇವಾಪಿ

ಸಮ್ಪಶ್ಯನ್ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 3-20॥

ಕರ್ಮಣಾ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮ್

WORD TO WORD

ಆಸ್ಥಿತಾಃ ಜನಕ-ಆದಯಃ ।

ಲೋಕ-ಸಂಗ್ರಹಮ್ ಏವ ಅಪಿ

ಸಮ್ಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥ 3-20॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತತ್ತ

ದೇವೇತರೋ ಜನಃ ।

ಸ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೇ

ಲೋಕಸ್ತದನುವರ್ತತೇ ॥ 3-21॥

WORD TO WORD

ಯತ್ ಯತ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ

ತತ್ ತತ್ ಏವ ಇತರಃ ಜನಃ ।

ಸಃ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಕುರುತೇ

ಲೋಕಃ ತತ್ ಅನುವರ್ತತೇ ॥ 3-21॥

 

SLOKA PRACTICE

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ

ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ ।

ನಾನವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ

ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 3-22॥

WORD TO WORD

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಮ್

ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ ।

ನ ಅನವಾಪ್ತಮ್ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಮ್

ವರ್ತೇ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 3-22॥

 

SLOKA PRACTICE

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ

ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ ।

ನಾನವಾಪ್ತಮವಾಪ್ತವ್ಯಂ

ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 3-22॥

WORD TO WORD

ನ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಮ್

ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಿಂಚನ ।

ನ ಅನವಾಪ್ತಮ್ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಮ್

ವರ್ತೇ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 3-22॥

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

ಉತ್ಸೀದೇಯುರಿಮೇ ಲೋಕಾ ನ ಕುರ್ಯಾಂ ಕರ್ಮ ಚೇದಹಮ್ ।
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮುಪಹನ್ಯಾಮಿಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 3-24॥

ಉತ್ಸೀದೇಯುಃ ಇಮೇ ಲೋಕಾಃ ನ ಕುರ್ಯಾಮ್ ಕರ್ಮ ಚೇತ್ ಅಹಮ್ ।
ಸಂಕರಸ್ಯ ಚ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್ ಉಪಹನ್ಯಾಮ್ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 3-24॥

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣ್ಯವಿದ್ವಾಂಸೋ

ಯಥಾ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಭಾರತ ।

ಕುರ್ಯಾದ್ವಿದ್ವಾಂಸ್ತಥಾಸಕ್ತಶ್ಚಿ

ಕೀರ್ಷುರ್ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಮ್ ॥ 3-25॥

WORD TO WORD

ಸಕ್ತಾಃ ಕರ್ಮಣಿ ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ

ಯಥಾ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಭಾರತ ।

ಕುರ್ಯಾತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ತಥಾ ಅಸಕ್ತಃ

ಚಿಕೀರ್ಷುಃ ಲೋಕ-ಸಂಗ್ರಹಮ್ ॥ 3-25॥

SLOKA PRACTICE

ನ ಬುದ್ಧಿಭೇದಂ ಜನಯೇದಜ್ಞಾನಾಂ

ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ ।

ಜೋಷಯೇತ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ

ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ ॥ 3-26॥

WORD TO WORD

ನ ಬುದ್ಧಿ-ಭೇದಮ್ ಜನಯೇತ್

ಅಜ್ಞಾನಾಮ್ ಕರ್ಮ-ಸಂಗಿನಾಮ್ ।

ಜೋಷಯೇತ್ ಸರ್ವ-ಕರ್ಮಾಣಿ

ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ ॥ 3-26॥

 

SLOKA PRACTICE

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ

ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ।

ಅಹಂಕಾರವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ

ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ ॥ 3-27॥

WORD TO WORD

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ

ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ।

ಅಹಂಕಾರ-ವಿಮೂಢ-ಆತ್ಮಾ ಕರ್ತಾ

ಅಹಮ್ ಇತಿ ಮನ್ಯತೇ ॥ 3-27॥

 

SLOKA PRACTICE

ತತ್ತ್ವವಿತ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ

ಗುಣಕರ್ಮವಿಭಾಗಯೋಃ ।

ಗುಣಾ ಗುಣೇಷು ವರ್ತನ್ತ

ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ ॥ 3-28॥

WORD TO WORD

ತತ್ತ್ವವಿತ್ ತು ಮಹಾಬಾಹೋ

ಗುಣ-ಕರ್ಮ-ವಿಭಾಗಯೋಃ ।

ಗುಣಾಃ ಗುಣೇಷು ವರ್ತನ್ತೇ

ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನ ಸಜ್ಜತೇ ॥ 3-28॥

 

SLOKA PRACTICE

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಗುಣಸಮ್ಮೂಢಾಃ

ಸಜ್ಜನ್ತೇ ಗುಣಕರ್ಮಸು ।

ತಾನಕೃತ್ಸ್ನವಿದೋ ಮನ್ದಾನ್ಕೃತ್ಸ್ನ

ವಿನ್ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ ॥ 3-29॥

WORD TO WORD

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಗುಣ-ಸಮ್ಮೂಢಾಃ

ಸಜ್ಜನ್ತೇ ಗುಣ-ಕರ್ಮಸು ।

ತಾನ್ ಅಕೃತ್ಸ್ನವಿದಃ ಮನ್ದಾನ್

ಕೃತ್ಸ್ನವಿತ್ ನ ವಿಚಾಲಯೇತ್ ॥ 3-29॥

 

SLOKA PRACTICE

ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ

ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಚೇತಸಾ ।

ನಿರಾಶೀರ್ನಿರ್ಮಮೋ

ಭೂತ್ವಾ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 3-30॥

WORD TO WORD

ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ

ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಚೇತಸಾ ।

ನಿರಾಶೀಃ ನಿರ್ಮಮಃ ಭೂತ್ವಾ

ಯುಧ್ಯಸ್ವ ವಿಗತ-ಜ್ವರಃ ॥ 3-30॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯೇ ಮೇ ಮತಮಿದಂ

ನಿತ್ಯಮನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ।

ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ತೋಽನಸೂಯನ್ತೋ

ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ತೇಽಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥ 3-31॥

WORD TO WORD

ಯೇ ಮೇ ಮತಮ್ ಇದಮ್

ನಿತ್ಯಮ್ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮಾನವಾಃ ।

ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ತಃ ಅನಸೂಯನ್ತಃ

ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ತೇ ಅಪಿ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥ 3-31॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯೇ ತ್ವೇತದಭ್ಯಸೂಯನ್ತೋ

ನಾನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮೇ ಮತಮ್ ।

ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಿಮೂಢಾಂಸ್ತಾನ್ವಿದ್ಧಿ

ನಷ್ಟಾನಚೇತಸಃ ॥ 3-32॥

WORD TO WORD

ಯೇ ತು ಏತತ್ ಅಭ್ಯಸೂಯನ್ತಃ ನ

ಅನುತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮೇ ಮತಮ್ ।

ಸರ್ವ-ಜ್ಞಾನ-ವಿಮೂಢಾನ್

ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ನಷ್ಟಾನ್ ಅಚೇತಸಃ ॥ 3-32॥

 

SLOKA PRACTICE

ಸದೃಶಂ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ

ಪ್ರಕೃತೇರ್ಜ್ಞಾನವಾನಪಿ ।

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ

ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 3-33॥

WORD TO WORD

ಸದೃಶಮ್ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸ್ವಸ್ಯಾಃ

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಪಿ ।

ಪ್ರಕೃತಿಮ್ ಯಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ

ನಿಗ್ರಹಃ ಕಿಮ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 3-33॥

 

SLOKA PRACTICE

ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ

ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।

ತಯೋರ್ನ ವಶಮಾಗಚ್ಛೇತ್ತೌ

ಹ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಪನ್ಥಿನೌ ॥ 3-34॥

WORD TO WORD

ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ-ಅರ್ಥೇ

ರಾಗ-ದ್ವೇಷೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ।

ತಯೋಃ ನ ವಶಮ್ ಆಗಚ್ಛೇತ್

ತೌ ಹಿ ಅಸ್ಯ ಪರಿಪನ್ಥಿನೌ ॥ 3-34॥

 

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೇಯಾನ್ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ

ಪರಧರ್ಮಾತ್ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ।

ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ

ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ ॥ 3-35॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಃ ವಿಗುಣಃ

ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ।

ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಮ್ ಶ್ರೇಯಃ

ಪರಧರ್ಮಃ ಭಯ-ಆವಹಃ ॥ 3-35॥

 

SLOKA PRACTICE

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ । 

ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋಽಯಂ

ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ।

ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ

ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತಃ ॥ 3-36॥

WORD TO WORD

ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ

ಅಥ ಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಅಯಂ

ಪಾಪಮ್ ಚರತಿ ಪೂರುಷಃ ।

ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ

ಬಲಾತ್ ಇವ ನಿಯೋಜಿತಃ ॥ 3-36॥

 

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।

 ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ

ರಜೋಗುಣಸಮುದ್ಭವಃ ।

ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮಾ

ವಿದ್ಧ್ಯೇನಮಿಹ ವೈರಿಣಮ್ ॥ 3-37॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ।

ಕಾಮಃ ಏಷಃ ಕ್ರೋಧಃ

ಏಷಃ ರಜಃ ಗುಣ-ಸಮುದ್ಭವಃ ।

ಮಹಾ-ಅಶನಃ ಮಹಾ-ಪಾಪ್ಮಾ

ವಿದ್ಧಿ ಏನಮ್ ಇಹ ವೈರಿಣಮ್ ॥ 3-37॥

 

SLOKA PRACTICE

ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೇ

ವಹ್ನಿರ್ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಚ ।

ಯಥೋಲ್ಬೇನಾವೃತೋ

ಗರ್ಭಸ್ತಥಾ ತೇನೇದಮಾವೃತಮ್ ॥ 3-38॥

WORD TO WORD

ಧೂಮೇನ ಆವ್ರಿಯತೇ ವಹ್ನಿಃ

ಯಥಾ ಆದರ್ಶಃ ಮಲೇನ ಚ ।

ಯಥಾ ಉಲ್ಬೇನ ಆವೃತಃ ಗರ್ಭಃ

ತಥಾ ತೇನ ಇದಮ್ ಆವೃತಮ್ ॥ 3-38॥

 

SLOKA PRACTICE

ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಮೇತೇನ

ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ ।

ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌನ್ತೇಯ

ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ॥ 3-39॥

WORD TO WORD

ಆವೃತಮ್ ಜ್ಞಾನಮ್

ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಿನಃ ನಿತ್ಯವೈರಿಣಾ ।

ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌನ್ತೇಯ

ದುಷ್ಪೂರೇಣ ಅನಲೇನ ಚ ॥ 3-39॥

 

SLOKA PRACTICE

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋ

ಬುದ್ಧಿರಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೇ ।

ಏತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ

ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಮ್ ॥ 3-40॥

WORD TO WORD

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿಃ

ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನಮ್ ಉಚ್ಯತೇ ।

ಏತೈಃ ವಿಮೋಹಯತಿ

ಏಷಃ ಜ್ಞಾನಮ್ ಆವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಮ್ ॥ 3-40॥

 

SLOKA PRACTICE

ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ।

ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹ್ಯೇನಂ

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಮ್ ॥ 3-41॥

WORD TO WORD

ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮ್ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ

ಆದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ।

ಪಾಪ್ಮಾನಮ್ ಪ್ರಜಹಿ ಹಿ

ಏನಂ ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನ-ನಾಶನಮ್ ॥ 3-41॥

 

SLOKA PRACTICE

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುರಿನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ

ಪರಂ ಮನಃ ।

ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ

ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಸ್ತು ಸಃ ॥ 3-42॥

WORD TO WORD

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುಃ

ಇನ್ದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಮ್ ಮನಃ ।

ಮನಸಃ ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಯಃ

ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತಃ ತು ಸಃ ॥ 3-42॥

 

SLOKA PRACTICE

ಏವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ

ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ।

ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ

ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಮ್ ॥ 3-43॥

WORD TO WORD

ಏವಮ್ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರಮ್

ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಆತ್ಮನಾ ।

ಜಹಿ ಶತ್ರುಮ್ ಮಹಾಬಾಹೋ

ಕಾಮ-ರೂಪಮ್ ದುರಾಸದಮ್ ॥ 3-43॥

SLOKA PRACTICE

ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 3॥

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE

 

 

 

WORD TO WORD

SLOKA PRACTICE