ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ । ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ ।

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ।

ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟ

ಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ ।

ವಿಷೀದನ್ತಮಿದಂ

ವಾಕ್ಯಮುವಾಚ

ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 2-1॥

 

WORD TO WORD

ತಮ್ ತಥಾ ಕೃಪಯಾ

ಆವಿಷ್ಟಮ್ ಅಶ್ರು-ಪೂರ್ಣ-

ಆಕುಲ-ಈಕ್ಷಣಮ್ ।

ವಿಷೀದನ್ತಮ್ ಇದಮ್

ವಾಕ್ಯಮ್ ಉವಾಚ

ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 2-1॥

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।

ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ

ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯ

ಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ ॥ 2-2॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ।

ಕುತಃ ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮ್ ಇದಮ್

ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಅನಾರ್ಯ-ಜುಷ್ಟಮ್

ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಮ್ಅಕೀರ್ತಿಕರಮ್

ಅರ್ಜುನ ॥ 2-2॥

SLOKA PRACTICE

ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ

ನೈತತ್ತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ।

ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಂ

ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರನ್ತಪ ॥ 2-3॥

WORD TO WORD

ಕ್ಲೈಬ್ಯಮ್ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ

ಪಾರ್ಥ ನ ಏತತ್ ತ್ವಯಿ

ಉಪಪದ್ಯತೇ ।

ಕ್ಷುದ್ರಮ್ ಹೃದಯ-

ದೌರ್ಬಲ್ಯಮ್  ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪರನ್ತಪ ॥ 2-3॥

SLOKA PRACTICE

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ।

 ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೇ

ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ।

ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ

ಪೂಜಾರ್ಹಾವರಿಸೂದನ ॥ 2-4॥

WORD TO WORD

ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ।

ಕಥಮ್ ಭೀಷ್ಮಮ್ ಅಹಮ್

ಸಂಖ್ಯೇ ದ್ರೋಣಮ್ ಚ

ಮಧುಸೂದನ ।

ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ

ಪೂಜಾ-ಅರ್ಹೌ ಅರಿ-ಸೂದನ ॥ 2-4॥

SLOKA PRACTICE

ಗುರೂನಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್

ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ಭೈಕ್ಷ್ಯಮಪೀಹ ಲೋಕೇ ।

ಹತ್ವಾರ್ಥಕಾಮಾಂಸ್ತು ಗುರೂನಿಹೈವ

ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ ॥ 2-5॥

WORD TO WORD

ಗುರೂನ್ ಅಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್

ಶ್ರೇಯಃ ಭೋಕ್ತುಮ್ ಭೈಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಪಿ ಇಹ ಲೋಕೇ ।

ಹತ್ವಾ ಅರ್ಥ-ಕಾಮಾನ್ ತು ಗುರೂನ್ ಇಹ ಏವ

ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ-ಪ್ರದಿಗ್ಧಾನ್ ॥ 2-5॥

SLOKA PRACTICE

ನ ಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರೀಯೋ

ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ ।

ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮ-

ಸ್ತೇಽವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ॥ 2-6॥

WORD TO WORD

ನ ಚ ಏತತ್ ವಿದ್ಮಃ ಕತರತ್ ನಃ ಗರೀಯಃ

ಯತ್ ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನಃ ಜಯೇಯುಃ ।

ಯಾನ್ ಏವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ತೇ

ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ॥ 2-6॥

SLOKA PRACTICE

ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ವಭಾವಃ

ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ ।

ಯಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ

ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಽಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 2-7॥

WORD TO WORD

ಕಾರ್ಪಣ್ಯ-ದೋಷ-ಉಪಹತ-ಸ್ವಭಾವಃ

ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಮ್ ಧರ್ಮ-ಸಮ್ಮೂಢ-ಚೇತಾಃ ।

ಯತ್ ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ಬ್ರೂಹಿ

ತತ್ ಮೇ ಶಿಷ್ಯಃ ತೇ ಅಹಮ್ ಶಾಧಿ ಮಾಮ್ ತ್ವಾಮ್ ಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 2-7॥

SLOKA PRACTICE

ನ ಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾದ್

ಯಚ್ಛೋಕಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।

ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನಮೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ

ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಮ್ ॥ 2-8॥

WORD TO WORD

ನ ಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮ ಅಪನುದ್ಯಾತ್ ಯತ್

ಶೋಕಮ್ ಉಚ್ಛೋಷಣಮ್ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।

ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮೌ ಅಸಪತ್ನಮ್ ಋದ್ಧಮ್

ರಾಜ್ಯಮ್ ಸುರಾಣಾಮ್ ಅಪಿ ಚ ಆಧಿಪತ್ಯಮ್ ॥ 2-8॥

SLOKA PRACTICE

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ । 

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಂ

ಗುಡಾಕೇಶಃ ಪರನ್ತಪಃ ।

ನ ಯೋತ್ಸ್ಯ ಇತಿ ಗೋವಿನ್ದಮುಕ್ತ್ವಾ

ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವ ಹ ॥ 2-9॥

WORD TO WORD

ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ ।

ಏವಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾ ಹೃಷೀಕೇಶಮ್

ಗುಡಾಕೇಶಃ ಪರನ್ತಪಃ ।

ನ ಯೋತ್ಸ್ಯೇ ಇತಿ ಗೋವಿನ್ದಮ್

ಉಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಮ್ ಬಭೂವ ಹ ॥ 2-9॥

SLOKA PRACTICE

ತಮುವಾಚ ಹೃಷೀಕೇಶಃ

ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ।

ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ

ವಿಷೀದನ್ತಮಿದಂ ವಚಃ ॥ 2-10॥

WORD TO WORD

ತಮ್ ಉವಾಚ ಹೃಷೀಕೇಶಃ

ಪ್ರಹಸನ್ ಇವ ಭಾರತ ।

ಸೇನಯೋಃ ಉಭಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ

ವಿಷೀದನ್ತಮ್ ಇದಮ್ ವಚಃ ॥ 2-10॥

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।

ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ

ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ್ಚ ಭಾಷಸೇ ।

ಗತಾಸೂನಗತಾಸೂಂಶ್ಚ

ನಾನುಶೋಚನ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ॥ 2-11॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ।

ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಃ

ತ್ವಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ-ವಾದಾ ಚ ಭಾಷಸೇ ।

ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂನ್ ಚ ನ

ಅನುಶೋಚನ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ॥ 2-11॥

SLOKA PRACTICE

ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ

ನ ತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ।

ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ

ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಮ್ ॥ 2-12॥

WORD TO WORD

ನ ತು ಏವ ಅಹಮ್ ಜಾತು

ನ ಆಸಮ್ ನ ತ್ವಮ್ ನ ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ।

ನ ಚ ಏವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ

ಸರ್ವೇ ವಯಮ್ ಅತಃ ಪರಮ್ ॥ 2-12॥

SLOKA PRACTICE

ದೇಹಿನೋಽಸ್ಮಿನ್ಯಥಾ ದೇಹೇ

ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ।

ತಥಾ ದೇಹಾನ್ತರಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಧೀರಸ್ತತ್ರ

ನ ಮುಹ್ಯತಿ ॥ 2-13॥

WORD TO WORD

ದೇಹಿನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ

ಕೌಮಾರಮ್ ಯೌವನಮ್ ಜರಾ ।

ತಥಾ ದೇಹಾನ್ತರ-ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ

ಧೀರಃ ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ ॥ 2-13॥

SLOKA PRACTICE

ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌನ್ತೇಯ

ಶೀತೋಷ್ಣಸುಖದುಃಖದಾಃ ।

ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋಽ

ನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂಸ್ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ॥ 2-14॥

WORD TO WORD

ಮಾತ್ರಾ-ಸ್ಪರ್ಶಾಃ ತು ಕೌನ್ತೇಯ

ಶೀತ-ಉಷ್ಣ-ಸುಖ-ದುಃಖ-ದಾಃ ।

ಆಗಮ ಅಪಾಯಿನಃ ಅನಿತ್ಯಾಃ ।

ಭಾರತ ತಾನ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ॥ 2-14॥

SLOKA PRACTICE

ಯಂ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯನ್ತ್ಯೇತೇ

ಪುರುಷಂ ಪುರುಷರ್ಷಭ ।

ಸಮದುಃಖಸುಖಂ ಧೀರಂ

ಸೋಽಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ 2-15॥

WORD TO WORD

ಯಮ್ ಹಿ ನ ವ್ಯಥಯನ್ತಿ

ಏತೇ ಪುರುಷಮ್ ಪುರುಷ-ಋಷಭ ।

ಸಮ-ದುಃಖ-ಸುಖಮ್ ಧೀರಮ್

ಸಃ ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ 2-15॥

SLOKA PRACTICE

ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾವೋ

ನಾಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೇ ಸತಃ ।

ಉಭಯೋರಪಿ ದೃಷ್ಟೋಽನ್ತಸ್ತ್ವ

ನಯೋಸ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಭಿಃ ॥ 2-16॥

WORD TO WORD

ನ ಅಸತಃ ವಿದ್ಯತೇ ಭಾವಃ ನ

ಅಭಾವಃ ವಿದ್ಯತೇ ಸತಃ ।

ಉಭಯೋಃ ಅಪಿ ದೃಷ್ಟಃ ಅನ್ತಃ ತು

ಅನಯೋಃ ತತ್ತ್ವ-ದರ್ಶಿಭಿಃ ॥ 2-16॥

SLOKA PRACTICE

ಅವಿನಾಶಿ ತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ

ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ ।

ವಿನಾಶಮವ್ಯಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ

ಕಶ್ಚಿತ್ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ ॥ 2-17॥

WORD TO WORD

ಅವಿನಾಶಿ ತು ತತ್ ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ

ಸರ್ವಮ್ ಇದಮ್ ತತಮ್ ।

ವಿನಾಶಮ್ ಅವ್ಯಯಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ನ

ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮ್ ಅರ್ಹತಿ ॥ 2-17॥

SLOKA PRACTICE

ಅನ್ತವನ್ತ ಇಮೇ ದೇಹಾ

ನಿತ್ಯಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಶರೀರಿಣಃ ।

ಅನಾಶಿನೋಽಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ

ತಸ್ಮಾದ್ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ ॥ 2-18॥

WORD TO WORD

ಅನ್ತವನ್ತಃ ಇಮೇ ದೇಹಾಃ

ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಉಕ್ತಾಃ ಶರೀರಿಣಃ ।

ಅನಾಶಿನಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ

ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಧ್ಯಸ್ವ ಭಾರತ ॥ 2-18॥

SLOKA PRACTICE

ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹನ್ತಾರಂ

ಯಶ್ಚೈನಂಮನ್ಯತೇ ಹತಮ್

ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೋ

ನಾಯಂ ಹನ್ತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ॥ 2-19॥

WORD TO WORD

ಯಃ ಏನಮ್ ವೇತ್ತಿ

ಹನ್ತಾರಮ್ ಯಃ ಚ ಏನಮ್ ಮನ್ಯತೇ

ಹತಮ್ ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜಾನೀತಃ

ನ ಅಯಮ್ ಹನ್ತಿ ನ ಹನ್ಯತೇ ॥ 2-19॥

SLOKA PRACTICE

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾ

ಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ।

ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ

ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ॥ 2-20॥

WORD TO WORD

ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ನ

ಅಯಮ್ ಭೂತ್ವಾ ಅಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ।

ಅಜಃ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಅಯಮ್ ಪುರಾಣಃ

ನ ಹನ್ಯತೇ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ॥ 2-20॥

SLOKA PRACTICE

ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ

ಯ ಏನಮಜಮವ್ಯಯಮ್ ।

ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ

ಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹನ್ತಿ ಕಮ್ ॥ 2-21॥

WORD TO WORD

ವೇದ ಅವಿನಾಶಿನಮ್ ನಿತ್ಯಮ್

ಯಃ ಏನಮ್ ಅಜಮ್ ಅವ್ಯಯಮ್ ।

ಕಥಮ್ ಸಃ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥ

ಕಮ್ ಘಾತಯತಿ ಹನ್ತಿ ಕಮ್ ॥ 2-21॥

SLOKA PRACTICE

ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ

ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಽಪರಾಣಿ ।

ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ

ಜೀರ್ಣಾ- ನ್ಯನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ ॥ 2-22॥

WORD TO WORD

ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ

ವಿಹಾಯ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರಃ ಅಪರಾಣಿ ।

ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ

ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೀ ॥ 2-22॥

SLOKA PRACTICE

ನೈನಂ ಛಿನ್ದನ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ

ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ।

ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯನ್ತ್ಯಾಪೋ

ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ॥ 2-23॥

WORD TO WORD

ನ ಏನಮ್ ಛಿನ್ದನ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ

ನ ಏನಮ್ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ।

ನ ಚ ಏನಮ್ ಕ್ಲೇದಯನ್ತಿ ಆಪಃ

ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ॥ 2-23॥

SLOKA PRACTICE

ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಯಮದಾಹ್ಯೋಽಯ

ಮಕ್ಲೇದ್ಯೋಽಶೋಷ್ಯ ಏವ ಚ ।

ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ

ಸ್ಥಾಣುರಚಲೋಽಯಂ ಸನಾತನಃ ॥ 2-24॥

WORD TO WORD

ಅಚ್ಛೇದ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಅದಾಹ್ಯಃ

ಅಯಮ್ ಅಕ್ಲೇದ್ಯಃ ಅಶೋಷ್ಯಃ ಏವ ಚ ।

ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುಃ

ಅಚಲಃ ಅಯಮ್ ಸನಾತನಃ ॥ 2-24॥

SLOKA PRACTICE

ಅವ್ಯಕ್ತೋಽಯಮಚಿನ್ತ್ಯೋಽಯಮ

ವಿಕಾರ್ಯೋಽಯಮುಚ್ಯತೇ ।

ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತ್ವೈನಂ

ನಾನುಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2-25॥

WORD TO WORD

ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅಯಮ್ ಅಚಿನ್ತ್ಯಃ ಅಯಮ್

ಅವಿಕಾರ್ಯಃ ಅಯಮ್ ಉಚ್ಯತೇ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಮ್ ವಿದಿತ್ವಾ ಏನಮ್

ನ ಅನುಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥ 2-25॥

SLOKA PRACTICE

ಅಥ ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ

ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ ।

ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹೋ

ನೈನಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2-26॥

WORD TO WORD

ಅಥ ಚ ಏನಮ್ ನಿತ್ಯ-ಜಾತಮ್

ನಿತ್ಯಮ್ ವಾ ಮನ್ಯಸೇ ಮೃತಮ್ ।

ತಥಾ ಅಪಿ ತ್ವಮ್ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ

ನ ಏನಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥ 2-26॥

SLOKA PRACTICE

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಧ್ರುವಂ

ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ।

ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯೇಽರ್ಥೇ

ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2-27॥

WORD TO WORD

ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಧ್ರುವಃ ಮೃತ್ಯುಃ

ಧ್ರುವಮ್ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯೇ ಅರ್ಥೇ

ನ ತ್ವಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥ 2-27॥

SLOKA PRACTICE

ಅವ್ಯಕ್ತಾದೀನಿ ಭೂತಾನಿ

ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ।

ಅವ್ಯಕ್ತನಿಧನಾನ್ಯೇವ

ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ ॥ 2-28॥

WORD TO WORD

ಅವ್ಯಕ್ತ-ಆದೀನಿ ಭೂತಾನಿ

ವ್ಯಕ್ತ-ಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ।

ಅವ್ಯಕ್ತ-ನಿಧನಾನಿ ಏವ

ತತ್ರ ಕಾ ಪರಿದೇವನಾ ॥ 2-28॥

SLOKA PRACTICE

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನ್-

ಮಾಶ್ಚರ್ಯವದ್ವದತಿ ತಥೈವ ಚಾನ್ಯಃ ।

ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನಮನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ

ಶ್ರುತ್ವಾಪ್ಯೇನಂ ವೇದ ನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್ ॥ 2-29॥

WORD TO WORD

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನಮ್

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ ತಥಾ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಃ ।

ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಚ ಏನಮ್ ಅನ್ಯಃ

ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅಪಿ ಏನಮ್ ವೇದ ನ ಚ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ॥ 2-29॥

SLOKA PRACTICE

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋಽಯಂ

ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ।

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ

ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2-30॥

WORD TO WORD

ದೇಹೀ ನಿತ್ಯಮ್ ಅವಧ್ಯಃ

ಅಯಮ್ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ

ನ ತ್ವಮ್ ಶೋಚಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ॥ 2-30॥

SLOKA PRACTICE

ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ

ನ ವಿಕಮ್ಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ।

ಧರ್ಮ್ಯಾದ್ಧಿ

ಯುದ್ಧಾಚ್ಛ್ರೇಯೋಽನ್ಯತ್ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ

ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 2-31॥

WORD TO WORD

ಸ್ವಧರ್ಮಮ್ ಅಪಿ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ

ನ ವಿಕಮ್ಪಿತುಮ್ ಅರ್ಹಸಿ ।

ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಹಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯಃ

ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 2-31॥

SLOKA PRACTICE

ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಚೋಪಪನ್ನಂ

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಮಪಾವೃತಮ್ ।

ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಪಾರ್ಥ

ಲಭನ್ತೇ ಯುದ್ಧಮೀದೃಶಮ್ ॥ 2-32॥

WORD TO WORD

ಯತ್ ಋಚ್ಛಯಾ ಚ ಉಪಪನ್ನಂ

ಸ್ವರ್ಗ-ದ್ವಾರಮ್ ಅಪಾವೃತಮ್ ।

ಸುಖಿನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಃ ಪಾರ್ಥ

ಲಭನ್ತೇ ಯುದ್ಧಮ್ ಈದೃಶಮ್ ॥ 2-32॥

SLOKA PRACTICE

ಅಥ ಚೇತ್ತ್ವಮಿಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ

ಸಂಗ್ರಾಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ।

ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕೀರ್ತಿಂ

ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-33॥

WORD TO WORD

ಅಥ ಚೇತ್ ತ್ವಮ್ ಇಮಮ್

ಧರ್ಮ್ಯಮ್ ಸಂಗ್ರಾಮಮ್ ನ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ।

ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಮ್ ಕೀರ್ತಿಮ್

ಚ ಹಿತ್ವಾ ಪಾಪಮ್ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-33॥

SLOKA PRACTICE

ಅಕೀರ್ತಿಂ ಚಾಪಿ ಭೂತಾನಿ

ಕಥಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೇಽವ್ಯಯಾಮ್ ।

ಸಮ್ಭಾವಿತಸ್ಯ

ಚಾಕೀರ್ತಿರ್ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೇ ॥ 2-34॥

WORD TO WORD

ಅಕೀರ್ತಿಮ್ ಚ ಅಪಿ ಭೂತಾನಿ

ಕಥಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಅವ್ಯಯಾಮ್ ।

ಸಮ್ಭಾವಿತಸ್ಯ ಚ ಅಕೀರ್ತಿಃ

ಮರಣಾತ್ ಅತಿರಿಚ್ಯತೇ ॥ 2-34॥

SLOKA PRACTICE

ಭಯಾದ್ರಣಾದುಪರತಂ

ಮಂಸ್ಯನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಮಹಾರಥಾಃ ।

ಯೇಷಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತೋ

ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಮ್ ॥ 2-35॥

WORD TO WORD

ಭಯಾತ್ ರಣಾತ್ ಉಪರತಮ್

ಮಂಸ್ಯನ್ತೇ ತ್ವಾಮ್ ಮಹಾರಥಾಃ ।

ಯೇಷಾಮ್ ಚ ತ್ವಮ್ ಬಹು-ಮತಃ

ಭೂತ್ವಾ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಲಾಘವಮ್ ॥ 2-35॥

SLOKA PRACTICE

ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಂಶ್ಚ

ಬಹೂನ್ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ।

ನಿನ್ದನ್ತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ

ತತೋ ದುಃಖತರಂ ನು ಕಿಮ್ ॥ 2-36॥

WORD TO WORD

ಅವಾಚ್ಯ-ವಾದಾನ್ ಚ

ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ ತವ ಅಹಿತಾಃ ।

ನಿನ್ದನ್ತಃ ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್

ತತಃ ದುಃಖತರಮ್ ನು ಕಿಮ್ ॥ 2-36॥

SLOKA PRACTICE

ಹತೋ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ

ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮಹೀಮ್ ।

ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌನ್ತೇಯ

ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 2-37॥

WORD TO WORD

ಹತಃ ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಜಿತ್ವಾ

ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮಹೀಮ್ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌನ್ತೇಯ

ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತ-ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 2-37॥

SLOKA PRACTICE

ಸುಖದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ

ಲಾಭಾಲಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ ।

ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ

ನೈವಂ ಪಾಪಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-38॥

WORD TO WORD

ಸುಖ-ದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವಾ

ಲಾಭ-ಅಲಾಭೌ ಜಯ-ಅಜಯೌ ।

ತತಃ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನ

ಏವಮ್ ಪಾಪಮ್ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-38॥

SLOKA PRACTICE

ಏಷಾ ತೇಽಭಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ

ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಶೃಣು ।

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ

ಕರ್ಮಬನ್ಧಂ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ॥ 2-39॥

WORD TO WORD

ಏಷಾ ತೇ ಅಭಿಹಿತಾ ಸಾಂಖ್ಯೇ

ಬುದ್ಧಿಃ ಯೋಗೇ ತು ಇಮಾಮ್ ಶೃಣು ।

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಯಯಾ ಪಾರ್ಥ

ಕರ್ಮ-ಬನ್ಧಮ್ ಪ್ರಹಾಸ್ಯಸಿ ॥ 2-39॥

SLOKA PRACTICE

ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಽಸ್ತಿ

ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।

ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ

ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ॥ 2-40॥

WORD TO WORD

ನ ಇಹ ಅಭಿಕ್ರಮ-ನಾಶಃ ಅಸ್ತಿ

ಪ್ರತ್ಯವಾಯಃ ನ ವಿದ್ಯತೇ ।

ಸ್ವಲ್ಪಮ್ ಅಪಿ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ

ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತಃ ಭಯಾತ್ ॥ 2-40॥

SLOKA PRACTICE

ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ

ಬುದ್ಧಿರೇಕೇಹ ಕುರುನನ್ದನ ।

ಬಹುಶಾಖಾ ಹ್ಯನನ್ತಾಶ್ಚ

ಬುದ್ಧಯೋಽವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ ॥ 2-41॥

WORD TO WORD

ವ್ಯವಸಾಯ-ಆತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ

ಏಕಾ ಇಹ ಕುರು-ನನ್ದನ ।

ಬಹು-ಶಾಖಾಃ ಹಿ ಅನನ್ತಾಃ ಚ

ಬುದ್ಧಯಃ ಅವ್ಯವಸಾಯಿನಾಮ್ ॥ 2-41॥

SLOKA PRACTICE

ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ

ವಾಚಂ ಪ್ರವದನ್ತ್ಯವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ವೇದವಾದರತಾಃ

ಪಾರ್ಥ ನಾನ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ॥ 2-42॥

WORD TO WORD

ಯಾಮ್ ಇಮಾಮ್ ಪುಷ್ಪಿತಾಮ್

ವಾಚಮ್ ಪ್ರವದನ್ತಿ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ವೇದ-ವಾದ-ರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನ

ಅನ್ಯತ್ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವಾದಿನಃ ॥ 2-42॥

SLOKA PRACTICE

ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾ

ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಮ್ ।

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಬಹುಲಾಂ

ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ॥ 2-43॥

WORD TO WORD

ಕಾಮ-ಆತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗ-ಪರಾಃ

ಜನ್ಮ-ಕರ್ಮ-ಫಲ-ಪ್ರದಾಮ್ ।

ಕ್ರಿಯಾ-ವಿಶೇಷ-ಬಹುಲಾಮ್ಭೋ

ಗ-ಐಶ್ವರ್ಯ-ಗತಿಮ್ ಪ್ರತಿ ॥ 2-43॥

SLOKA PRACTICE

ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ

ತಯಾಪಹೃತಚೇತಸಾಮ್ ।

ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ

ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 2-44॥

WORD TO WORD

ಭೋಗ-ಐಶ್ವರ್ಯ-ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಮ್

ತಯಾ ಅಪಹೃತ-ಚೇತಸಾಮ್ ।

ವ್ಯವಸಾಯ-ಆತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ

ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 2-44॥

SLOKA PRACTICE

ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯಾ ವೇದಾ

ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ ।

ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥೋ

ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ ॥ 2-45॥

WORD TO WORD

ತ್ರೈಗುಣ್ಯ-ವಿಷಯಾಃ ವೇದಾಃ

ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಃ ಭವಾರ್ಜುನ ।

ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಃ ನಿತ್ಯ-ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ

ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಃ ಆತ್ಮವಾನ್ ॥ 2-45॥

SLOKA PRACTICE

ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೇ

ಸರ್ವತಃ ಸಮ್ಪ್ಲುತೋದಕೇ ।

ತಾವಾನ್ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ ॥ 2-46॥

WORD TO WORD

ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥಃ ಉದಪಾನೇ

ಸರ್ವತಃ ಸಮ್ಪ್ಲುತೋದಕೇ ।

ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ ॥ 2-46॥

SLOKA PRACTICE

ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ

ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ।

ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾ

ತೇ ಸಂಗೋಽಸ್ತ್ವಕರ್ಮಣಿ ॥ 2-47॥

WORD TO WORD

ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ಅಧಿಕಾರಃ ತೇ

ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ।

ಮಾ ಕರ್ಮ-ಫಲ-ಹೇತುಃ ಭೂಃ ಮಾ

ತೇ ಸಂಗಃ ಅಸ್ತು ಅಕರ್ಮಣಿ ॥ 2-47॥

SLOKA PRACTICE

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ

ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ।

ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ

ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 2-48॥

WORD TO WORD

ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ

ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ।

ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮಃ ಭೂತ್ವಾ

ಸಮತ್ವಮ್ ಯೋಗಃ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 2-48॥

SLOKA PRACTICE

ದೂರೇಣ ಹ್ಯವರಂ ಕರ್ಮ

ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾದ್ಧನಂಜಯ ।

ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ

ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ ॥ 2-49॥

WORD TO WORD

ದೂರೇಣ ಹಿ ಅವರಮ್ ಕರ್ಮ

ಬುದ್ಧಿ-ಯೋಗಾತ್ ಧನಂಜಯ ।

ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮ್ ಅನ್ವಿಚ್ಛ

ಕೃಪಣಾಃ ಫಲ-ಹೇತವಃ ॥ 2-49॥

SLOKA PRACTICE

ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ

ಉಭೇ ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತೇ ।

ತಸ್ಮಾದ್ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ

ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಮ್ ॥ 2-50॥

WORD TO WORD

ಬುದ್ಧಿ-ಯುಕ್ತಃ ಜಹಾತಿ ಇಹ

ಉಭೇ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತೇ ।

ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ

ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಮ್ ॥ 2-50॥

SLOKA PRACTICE

ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ

ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ।

ಜನ್ಮಬನ್ಧವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ

ಗಚ್ಛನ್ತ್ಯನಾಮಯಮ್ ॥ 2-51॥

WORD TO WORD

ಕರ್ಮಜಮ್ ಬುದ್ಧಿ-ಯುಕ್ತಾಃ

ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ।

ಜನ್ಮ-ಬನ್ಧ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ

ಪದಮ್ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಅನಾಮಯಮ್ ॥ 2-51॥

SLOKA PRACTICE

ಯದಾ ತೇ ಮೋಹಕಲಿಲಂ

ಬುದ್ಧಿರ್ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ ।

ತದಾ ಗನ್ತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ

ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ ॥ 2-52॥

WORD TO WORD

ಯದಾ ತೇ ಮೋಹ-ಕಲಿಲಮ್

ಬುದ್ಧಿಃ ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ ।

ತದಾ ಗನ್ತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಮ್

ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ ॥ 2-52॥

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರುತಿವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ

ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಲಾ ।

ಸಮಾಧಾವಚಲಾ

ಬುದ್ಧಿಸ್ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-53॥

WORD TO WORD

ಶ್ರುತಿ-ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ

ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ನಿಶ್ಚಲಾ ।

ಸಮಾಧೌ ಅಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ

ತದಾ ಯೋಗಮ್ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 2-53॥

SLOKA PRACTICE

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ । 

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ

ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ ।

ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ

ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಮ್ ॥ 2-54॥

WORD TO WORD

ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ।

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ

ಸಮಾಧಿಸ್ಥಸ್ಯ ಕೇಶವ ।

ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಮ್ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮ್

ಆಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಮ್ ॥ 2-54॥

SLOKA PRACTICE

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।

ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ

ಕಾಮಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಪಾರ್ಥ

ಮನೋಗತಾನ್ ।

ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೇ ॥ 2-55॥

WORD TO WORD

ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ । 

ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್

ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ।

ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಆತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ

ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ತದಾ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 2-55॥

SLOKA PRACTICE

ದುಃಖೇಷ್ವನುದ್ವಿಗ್ನಮನಾಃ

ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹಃ ।

ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಃ

ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೇ ॥ 2-56॥

WORD TO WORD

ದುಃಖೇಷು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ-ಮನಾಃ

ಸುಖೇಷು ವಿಗತ-ಸ್ಪೃಹಃ ।

ವೀತ-ರಾಗ-ಭಯ-ಕ್ರೋಧಃ

ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಮುನಿಃ ಉಚ್ಯತೇ ॥ 2-56॥

SLOKA PRACTICE

ಯಃ ಸರ್ವತ್ರಾನಭಿಸ್ನೇಹಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ

ಶುಭಾಶುಭಮ್ ।

ನಾಭಿನನ್ದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ

ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-57॥

WORD TO WORD

ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ಅನಭಿಸ್ನೇಹಃ

ತತ್ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭ-ಅಶುಭಮ್ ।

ನ ಅಭಿನನ್ದತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ

ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-57॥

SLOKA PRACTICE

ಯದಾ ಸಂಹರತೇ ಚಾಯಂ

ಕೂರ್ಮೋಽಂಗಾನೀವ ಸರ್ವಶಃ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣೀನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯ

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-58॥

WORD TO WORD

ಯದಾ ಸಂಹರತೇ ಚ ಅಯಮ್

ಕೂರ್ಮಃ ಅಂಗಾನಿ ಇವ ಸರ್ವಶಃ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಇನ್ದ್ರಿಯ-ಅರ್ಥೇಭ್ಯಃ

ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-58॥

SLOKA PRACTICE

ವಿಷಯಾ ವಿನಿವರ್ತನ್ತೇ

ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ।

ರಸವರ್ಜಂ ರಸೋಽಪ್ಯಸ್ಯ

ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೇ ॥ 2-59॥

WORD TO WORD

ವಿಷಯಾಃ ವಿನಿವರ್ತನ್ತೇ

ನಿರಾಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನಃ ।

ರಸವರ್ಜಮ್ ರಸಃ ಅಪಿ ಅಸ್ಯ

ಪರಮ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೇ ॥ 2-59॥

SLOKA PRACTICE

ಯತತೋ ಹ್ಯಪಿ ಕೌನ್ತೇಯ

ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ

ಹರನ್ತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ॥ 2-60॥

WORD TO WORD

ಯತತಃ ಹಿ ಅಪಿ ಕೌನ್ತೇಯ

ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಮಾಥೀನಿ

ಹರನ್ತಿ ಪ್ರಸಭಂ ಮನಃ ॥ 2-60॥

SLOKA PRACTICE

ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ

ಯುಕ್ತ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ।

ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-61॥

WORD TO WORD

ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯುಕ್ತಃ ಆಸೀತ ಮತ್ಪರಃ ।

ವಹಿ ಯಸ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-61॥

SLOKA PRACTICE

ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ಪುಂಸಃ

ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ ।

ಸಂಗಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ಕ್ರೋಧೋಽಭಿಜಾಯತೇ ॥ 2-62॥

 

WORD TO WORD

ಧ್ಯಾಯತಃ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಃ ತೇಷು ಉಪಜಾಯತೇ । ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧಃ ಅಭಿಜಾಯತೇ ॥ 2-62॥

SLOKA PRACTICE

ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ಸ್ಮೃತಿವಿಭ್ರಮಃ । ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾದ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ॥ 2-63॥

WORD TO WORD

ಕ್ರೋಧಾತ್ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಭವತಿ । ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಭ್ರಮಃ, ಸ್ಮೃತಿ-ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ-ನಾಶಃ, ಬುದ್ಧಿ-ನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ।

SLOKA PRACTICE

ರಾಗದ್ವೇಷವಿಮುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿನ್ದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್

ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಛತಿ।

॥ 2-64॥

ರಾಗ-ದ್ವೇಷ-ವಿಮುಕ್ತೈಃ ತು ವಿಷಯಾನ್ ಇನ್ದ್ರಿಯೈಃ ಚರನ್

ಆತ್ಮ-ವಶ್ಯೈಃ ವಿಧೇಯ-ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದಮ್ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ।

॥ 2-64॥

SLOKA PRACTICE

ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ 

ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ ॥

2-65॥

ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ-ದುಃಖಾನಾಮ್ ಹಾನಿಃ ಅಸ್ಯ ಉಪಜಾಯತೇ

ಪ್ರಸನ್ನ-ಚೇತಸಃ ಹಿ ಆಶು ಬುದ್ಧಿಃ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೇ।

॥2-65॥

SLOKA PRACTICE

ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ । ನ ಚಾಭಾವಯತಃ ಶಾನ್ತಿರಶಾನ್ತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ ॥ 2-66॥

WORD TO WORD

ನ ಅಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಃ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ । ನ ಚ ಅಭಾವಯತಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಅಶಾನ್ತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಮ್ ॥ 2-66॥

SLOKA PRACTICE

ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ಮನೋಽನುವಿಧೀಯತೇ । ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಮಿವಾಮ್ಭಸಿ ॥ 2-67॥

WORD TO WORD

ಇಹಿ ಚರತಾಮ್ ಯತ್ ಮನಃ ಅನುವಿಧೀಯತೇ । ತತ್ ಅಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಮ್ ವಾಯುಃ ನಾವಮ್ ಇವ ಅಮ್ಭಸಿ ॥ 2-67॥

SLOKA PRACTICE

ತಸ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣೀನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-68॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಯ ಮಹಾ-ಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಇನ್ದ್ರಿಯ-ಅರ್ಥೇಭ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 2-68॥

SLOKA PRACTICE

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ।
ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತೋ ಮುನೇಃ ॥ 2-69॥

ಯಾ ನಿಶಾ ಸರ್ವ-ಭೂತಾನಾಮ್ ತಸ್ಯಾಮ್ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀ ।
ಯಸ್ಯಾಮ್ ಜಾಗ್ರತಿ ಭೂತಾನಿ ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶ್ಯತಃ ಮುನೇಃ ॥ 2-69॥

SLOKA PRACTICE

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ
    ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಯದ್ವತ್ ।
ತದ್ವತ್ಕಾಮಾ ಯಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಸರ್ವೇ
    ಸ ಶಾನ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮೀ ॥ 2-70॥

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮ್ ಅಚಲ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಮ್
    ಸಮುದ್ರಮ್ ಆಪಃ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಯದ್ವತ್ ।
ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಃ ಯಮ್ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಸರ್ವೇ
    ಸಃ ಶಾನ್ತಿಮ್ ಆಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮ-ಕಾಮೀ ॥ 2-70॥

SLOKA PRACTICE

ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ।
ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾನ್ತಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 2-71॥

ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಚರತಿ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ।
ನಿರ್ಮಮಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಃ ಶಾನ್ತಿಮ್ ಅಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 2-71॥

SLOKA PRACTICE

ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ।
ಸ್ಥಿತ್ವಾಸ್ಯಾಮನ್ತಕಾಲೇಽಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ ॥ 2-72॥

ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿಃ ಪಾರ್ಥ ನ ಏನಾಮ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ।
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಅಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ನಿರ್ವಾಣಮ್ ಋಚ್ಛತಿ ॥ 2-72॥
ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೂಪನಿಷತ್ಸು
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ
ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 2॥

SLOKA PRACTICE