ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ । ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗಃ ।

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ।

 

ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ

ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ ।

ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ

ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥ 1-1॥

WORD TO WORD

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಃ ಉವಾಚ ।

ಧರ್ಮ-ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರು-ಕ್ಷೇತ್ರೇ

ಸಮವೇತಾಃ ಯುಯುತ್ಸವಃ ।

ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಃ ಚ

ಏವ ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥ 1-1॥

SLOKA PRACTICE

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ।

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ

ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ।

ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ

ರಾಜಾ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 1-2॥

WORD TO WORD

ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ ।

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವ-

ಅನೀಕಮ್ ವ್ಯೂಢಮ್

ದುರ್ಯೋಧನಃ ತದಾ ।

ಆಚಾರ್ಯಮ್ ಉಪಸಂಗಮ್ಯ

ರಾಜಾ ವಚನಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್ ॥ 1-2॥

SLOKA PRACTICE

ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡು

ಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ

ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್ ।

ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ

ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ॥ 1-3॥

WORD TO WORD

ಪಶ್ಯ ಏತಾಮ್ ಪಾಂಡು-

ಪುತ್ರಾಣಾಮ್ ಆಚಾರ್ಯ

ಮಹತೀಮ್ ಚಮೂಮ್ ।

ವ್ಯೂಢಾಮ್ ದ್ರುಪದ-ಪುತ್ರೇಣ

ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ॥ 1-3॥

SLOKA PRACTICE

ಅತ್ರ ಶೂರಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ

ಭೀಮಾರ್ಜುನಸಮಾ ಯುಧಿ ।

ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ

ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ॥ 1-4॥

WORD TO WORD

ಅತ್ರ ಶೂರಾಃ ಮಹಾ-ಇಷು-ಆಸಾಃ

ಭೀಮ-ಅರ್ಜುನ-ಸಮಾಃ ಯುಧಿ ।

ಯುಯುಧಾನಃ ವಿರಾಟಃ ಚ

ದ್ರುಪದಃ ಚ ಮಹಾರಥಃ ॥ 1-4॥

SLOKA PRACTICE

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ

ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ।

ಪುರುಜಿತ್ಕುನ್ತಿಭೋಜಶ್ಚ

ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ ॥ 1-5॥

WORD TO WORD

ಧೃಷ್ಟಕೇತುಃ ಚೇಕಿತಾನಃ

ಕಾಶಿರಾಜಃ ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ।

ಪುರುಜಿತ್ ಕುನ್ತಿಭೋಜಃ ಚ

ಶೈಬ್ಯಃ ಚ ನರ-ಪುಂಗವಃ ॥ 1-5॥

SLOKA PRACTICE

ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾನ್ತ

ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ   

ವೀರ್ಯವಾನ್।

ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ

ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ॥ 1-6॥

WORD TO WORD

ಯುಧಾಮನ್ಯುಃ ಚ ವಿಕ್ರಾನ್ತಃ

ಉತ್ತಮೌಜಾಃ ಚ

ವೀರ್ಯವಾನ್ ।

ಸೌಭದ್ರಃ ದ್ರೌಪದೇಯಾಃ ಚ

ಸರ್ವೇ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ ॥ 1-6॥

SLOKA PRACTICE

ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ

ತಾನ್ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ।

ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ

ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ॥ 1-7॥

WORD TO WORD

ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಃ ಯೇ

ತಾನ್ ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜ-ಉತ್ತಮ ।

ನಾಯಕಾಃ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ

ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ॥ 1-7॥

SLOKA PRACTICE

ಭವಾನ್ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ

ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ।

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ

ಸೌಮದತ್ತಿರ್ಜಯದ್ರಥಃ ॥ 1-8॥

WORD TO WORD

ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಃ ಚ

ಕರ್ಣಃ ಚ ಕೃಪಃ ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ।

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ವಿಕರ್ಣಃ ಚ

ಸೌಮದತ್ತಿಃ ತಥಾ ಏವ ಚ ॥ 1-8॥

SLOKA PRACTICE

ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ

ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ ।

ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ

ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ॥ 1-9॥

WORD TO WORD

ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾಃ

ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ-ಜೀವಿತಾಃ ।

ನಾನಾ-ಶಸ್ತ್ರ-ಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ

ಯುದ್ಧ-ವಿಶಾರದಾಃ ॥ 1-9॥

SLOKA PRACTICE

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತದಸ್ಮಾಕಂ

ಬಲಂ ಭೀಷ್ಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್।

ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಿದಮೇತೇಷಾಂ

ಬಲಂ ಭೀಮಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ ॥ 1-10॥

WORD TO WORD

ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಮ್ ತತ್

ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಬಲಮ್ ಭೀಷ್ಮ-

ಅಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ ।

ಪರ್ಯಾಪ್ತಮ್ ತು ಇದಮ್

ಏತೇಷಾಮ್ ಬಲಮ್

ಭೀಮ-ಅಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ ॥ 1-10॥

SLOKA PRACTICE

matrimonial ad

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು

ಯಥಾಭಾಗಮವಸ್ಥಿತಾಃ ।

ಭೀಷ್ಮಮೇವಾಭಿರಕ್ಷನ್ತು ಭವನ್ತಃ

ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ॥ 1-11॥ 

WORD TO WORD

ಅಯನೇಷು ಚ ಸರ್ವೇಷು

ಯಥಾ-ಭಾಗಮ್ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ।

ಭೀಷ್ಮಮ್ ಏವ ಅಭಿರಕ್ಷನ್ತು

ಭವನ್ತಃ ಸರ್ವೇ ಏವ ಹಿ ॥ 1-11॥

SLOKA PRACTICE

ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್ಹರ್ಷಂ

ಕುರುವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ ।

ಸಿಂಹನಾದಂ ವಿನದ್ಯೋಚ್ಚೈಃ

ಶಂಖಂ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 1-12॥

WORD TO WORD

ತಸ್ಯ ಸಂಜನಯನ್

ಹರ್ಷಮ್ ಕುರು-ವೃದ್ಧಃ ಪಿತಾಮಹಃ ।

ಸಿಂಹನಾದಮ್ ವಿನದ್ಯ ಉಚ್ಚೈಃ

ಶಂಖಮ್ ದಧ್ಮೌ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 1-12॥

SLOKA PRACTICE

ತತಃ ಶಂಖಾಶ್ಚ ಭೇರ್ಯಶ್ಚ

ಪಣವಾನಕಗೋಮುಖಾಃ ।

ಸಹಸೈವಾಭ್ಯಹನ್ಯನ್ತ ಸ

ಶಬ್ದಸ್ತುಮುಲೋಽಭವತ್ ॥ 1-13॥

WORD TO WORD

ತತಃ ಶಂಖಾಃ ಚ ಭೇರ್ಯಃ

ಚ ಪಣವ-ಆನಕ-ಗೋಮುಖಾಃ ।

ಸಹಸಾ ಏವ ಅಭ್ಯಹನ್ಯನ್ತ ಸಃ

ಶಬ್ದಃ ತುಮುಲಃ ಅಭವತ್ ॥ 1-13॥

SLOKA PRACTICE

ತತಃ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈರ್ಯುಕ್ತೇ

ಮಹತಿ ಸ್ಯನ್ದನೇ ಸ್ಥಿತೌ ।

ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ

ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ ॥ 1-14॥

WORD TO WORD

ತತಃ ಶ್ವೇತೈಃ ಹಯೈಃ ಯುಕ್ತೇ

ಮಹತಿ ಸ್ಯನ್ದನೇ ಸ್ಥಿತೌ ।

ಮಾಧವಃ ಪಾಂಡವಃ

ಚ ಏವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದಧ್ಮತುಃ ॥ 1-14॥

SLOKA PRACTICE

ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷೀಕೇಶೋ

ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ।

ಪೌಂಡ್ರಂ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ

ಭೀಮಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ ॥ 1-15॥

WORD TO WORD

ಪಾಂಚಜನ್ಯಮ್ ಹೃಷೀಕೇಶಃ

ದೇವದತ್ತಮ್ ಧನಂಜಯಃ ।

ಪೌಂಡ್ರಮ್ ದಧ್ಮೌ ಮಹಾ-ಶಂಖಮ್

ಭೀಮ-ಕರ್ಮಾ ವೃಕ-ಉದರಃ ॥ 1-15॥

SLOKA PRACTICE

ಅನನ್ತವಿಜಯಂ ರಾಜಾ

ಕುನ್ತೀಪುತ್ರೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ।

ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಶ್ಚ

ಸುಘೋಷಮಣಿಪುಷ್ಪಕೌ ॥ 1-16॥

WORD TO WORD

ಅನನ್ತವಿಜಯಮ್ ರಾಜಾ

ಕುನ್ತೀ-ಪುತ್ರಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ।

ನಕುಲಃ ಸಹದೇವಃ ಚ

ಸುಘೋಷ-ಮಣಿ-ಪುಷ್ಪಕೌ ॥ 1-16॥

SLOKA PRACTICE

ಕಾಶ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಷ್ವಾಸಃ

ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ ।

ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ

ಸಾತ್ಯಕಿಶ್ಚಾಪರಾಜಿತಃ ॥ 1-17॥

 

WORD TO WORD

ಕಾಶ್ಯಃ ಚ ಪರಮ-ಇಷು-ಆಸಃ

ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಃ ।

ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಃ ವಿರಾಟಃ ಚ

ಸಾತ್ಯಕಿಃ ಚ ಅಪರಾಜಿತಃ ॥ 1-17॥

SLOKA PRACTICE

ದ್ರುಪದೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ

ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತೇ ।

ಸೌಭದ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ

ಶಂಖಾನ್ದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ಪೃಥಕ್ ॥ 1-18॥

WORD TO WORD

ದ್ರುಪದಃ ದ್ರೌಪದೇಯಾಃ ಚ

ಸರ್ವಶಃ ಪೃಥಿವೀ-ಪತೇ ।

ಸೌಭದ್ರಃ ಚ ಮಹಾ-ಬಾಹುಃ ಶಂಖಾನ್ ದಧ್ಮುಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ॥ 1-18॥

SLOKA PRACTICE

ಸ ಘೋಷೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ

ಣಾಂ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ ।

ನಭಶ್ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚೈವ

ತುಮುಲೋ ವ್ಯನುನಾದಯನ್ ॥ 1-19॥

WORD TO WORD

ಸಃ ಘೋಷಃ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ

ಣಾಮ್ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತ್ ।

ನಭಃ ಚ ಪೃಥಿವೀಮ್ ಚ ಏವ

ತುಮುಲಃ ಅಭ್ಯನುನಾದಯನ್ ॥ 1-19॥

SLOKA PRACTICE

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ

ಧಾರ್ತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ ।

ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರಸಮ್ಪಾತೇ

ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ॥ 1-20॥

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ ।

WORD TO WORD

ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ

ಧಾರ್ತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿ-ಧ್ವಜಃ ।

ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರ-ಸಮ್ಪಾತೇ

ಧನುಃ ಉದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಃ ॥ 1-20॥

ಹೃಷೀಕೇಶಮ್ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮ್ ಇದಮ್ ಆಹ ಮಹೀಪತೇ ।

SLOKA PRACTICE

matrimonial ad

ಹೃಷೀಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಮಾಹ ಮಹೀಪತೇ ।

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ।

ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಽಚ್ಯುತ ॥ 1-21॥

WORD TO WORD

ಹೃಷೀಕೇಶಮ್ ತದಾ ವಾಕ್ಯಮ್ ಇದಮ್ ಆಹ ಮಹೀಪತೇ ।

ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ।

ಸೇನಯೋಃ ಉಭಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ರಥಮ್ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ ಅಚ್ಯುತ ॥ 1-21॥

SLOKA PRACTICE

ಯಾವದೇತಾನ್ನಿರೀಕ್ಷೇಽಹಂ

ಯೋದ್ಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ ।

ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮಸ್ಮಿನ್

ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ ॥ 1-22॥ ॥

WORD TO WORD

ಯಾವತ್ ಏತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇ

ಅಹಮ್ ಯೋದ್ಧು-ಕಾಮಾನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್

। ಕೈಃ ಮಯಾ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಮ್

ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣ-ಸಮುದ್ಯಮೇ ॥ 1-22॥

SLOKA PRACTICE

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನವೇಕ್ಷೇಽಹಂ ಯ ಏತೇಽತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ।
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಿಕೀರ್ಷವಃ ॥ 1-23॥ ॥

WORD TO WORD

ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಾನ್ ಅವೇಕ್ಷೇ ಅಹಮ್ ಯೇ ಏತೇ ಅತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ ।
ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇಃ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯ-ಚಿಕೀರ್ಷವಃ ॥ 1-23॥

SLOKA PRACTICE

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ।
ಏವಮುಕ್ತೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ।
ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥೋತ್ತಮಮ್ ॥ 1-24॥

WORD TO WORD

ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ ।
ಏವಮ್ ಉಕ್ತಃ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಗುಡಾಕೇಶೇನ ಭಾರತ ।
ಸೇನಯೋಃ ಉಭಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ರಥ-ಉತ್ತಮಮ್ ॥ 1-24॥

SLOKA PRACTICE

ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಮಹೀಕ್ಷಿತಾಮ್ ।
ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯೈತಾನ್ಸಮವೇತಾನ್ಕುರೂನಿತಿ ॥ 1-25॥

WORD TO WORD

ಭೀಷ್ಮ-ದ್ರೋಣ-ಪ್ರಮುಖತಃ ಸರ್ವೇಷಾಮ್ ಚ ಮಹೀ-ಕ್ಷಿತಾಮ್ ।
ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಪಶ್ಯ ಏತಾನ್ ಸಮವೇತಾನ್ ಕುರೂನ್ ಇತಿ ॥ 1-25॥

SLOKA PRACTICE

ತತ್ರಾಪಶ್ಯತ್ಸ್ಥಿತಾನ್ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೄನಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ।
ಆಚಾರ್ಯಾನ್ಮಾತುಲಾನ್ಭ್ರಾತೄನ್ಪುತ್ರಾನ್ಪೌತ್ರಾನ್ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ ॥ 1-26॥

WORD TO WORD

ತತ್ರ ಅಪಶ್ಯತ್ ಸ್ಥಿತಾನ್ ಪಾರ್ಥಃ ಪಿತೄನ್ ಅಥ ಪಿತಾಮಹಾನ್ ।
ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಮಾತುಲಾನ್ ಭ್ರಾತೄನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀನ್ ತಥಾ ॥ 1-26॥

SLOKA PRACTICE

ಶ್ವಶುರಾನ್ಸುಹೃದಶ್ಚೈವ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ ।
ತಾನ್ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸ ಕೌನ್ತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಬನ್ಧೂನವಸ್ಥಿತಾನ್ ॥ 1-27॥

WORD TO WORD

ಶ್ವಶುರಾನ್ ಸುಹೃದಃ ಚ ಏವ ಸೇನಯೋಃ ಉಭಯೋಃ ಅಪಿ ।
ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸಃ ಕೌನ್ತೇಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಬನ್ಧೂನ್ ಅವಸ್ಥಿತಾನ್ ॥ 1-27॥

SLOKA PRACTICE

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ ।
ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ।
ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 1-28॥

WORD TO WORD

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟಃ ವಿಷೀದನ್ ಇದಮ್ ಅಬ್ರವೀತ್ ।
ಅರ್ಜುನಃ ಉವಾಚ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇಮಮ್ ಸ್ವಜನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುಯುತ್ಸುಮ್ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 1-28॥

SLOKA PRACTICE

ಸೀದನ್ತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ।
ವೇಪಥುಶ್ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ॥ 1-29॥

WORD TO WORD

ಸೀದನ್ತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮುಖಮ್ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ।
ವೇಪಥುಃ ಚ ಶರೀರೇ ಮೇ ರೋಮ-ಹರ್ಷಃ ಚ ಜಾಯತೇ ॥ 1-29॥

SLOKA PRACTICE

ಗಾಂಡೀವಂ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್ತ್ವಕ್ಚೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ ।
ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮ್ಯವಸ್ಥಾತುಂ ಭ್ರಮತೀವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ॥ 1-30॥

WORD TO WORD

ಗಾಂಡೀವಮ್ ಸ್ರಂಸತೇ ಹಸ್ತಾತ್ ತ್ವಕ್ ಚ ಏವ ಪರಿದಹ್ಯತೇ ।
ನ ಚ ಶಕ್ನೋಮಿ ಅವಸ್ಥಾತುಮ್ ಭ್ರಮತಿ ಇವ ಚ ಮೇ ಮನಃ ॥ 1-30॥

SLOKA PRACTICES

matrimonial ad

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ

ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ ।

ನ ಚ ಶ್ರೇಯೋಽನುಪಶ್ಯಾಮಿ

ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮಾಹವೇ ॥ 1-31॥

WORD TO WORD

ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ

ವಿಪರೀತಾನಿ ಕೇಶವ ।

ನ ಚ ಶ್ರೇಯಃ ಅನುಪಶ್ಯಾಮಿ

ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಮ್ ಆಹವೇ ॥ 1-31॥

SLOKA PRACTICE

ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಣ ನ

ಚ ರಾಜ್ಯಂ ಸುಖಾನಿ ಚ ।

ಕಿಂ ನೋ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿನ್ದ

ಕಿಂ ಭೋಗೈರ್ಜೀವಿತೇನ ವಾ ॥ 1-32॥

WORD TO WORD

ನ ಕಾಂಕ್ಷೇ ವಿಜಯಮ್ ಕೃಷ್ಣ

ನ ಚ ರಾಜ್ಯಮ್ ಸುಖಾನಿ ಚ ।

ಕಿಮ್ ನಃ ರಾಜ್ಯೇನ ಗೋವಿನ್ದ

ಕಿಮ್ ಭೋಗೈಃ ಜೀವಿತೇನ ವಾ ॥ 1-32॥

SLOKA PRACTICE

ಯೇಷಾಮರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಂ

ನೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ ।

ತ ಇಮೇಽವಸ್ಥಿತಾ ಯುದ್ಧೇ

ಪ್ರಾಣಾಂಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ ॥ 1-33॥

WORD TO WORD

ಯೇಷಾಮ್ ಅರ್ಥೇ ಕಾಂಕ್ಷಿತಮ್

ನಃ ರಾಜ್ಯಮ್ ಭೋಗಾಃ ಸುಖಾನಿ ಚ ।

ತೇ ಇಮೇ ಅವಸ್ಥಿತಾಃ ಯುದ್ಧೇ

ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಾನಿ ಚ ॥ 1-33॥

SLOKA PRACTICE

ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥೈವ

ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ ।

ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ

ಶ್ಯಾಲಾಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಿನಸ್ತಥಾ ॥ 1-34॥

WORD TO WORD

ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಪಿತರಃ ಪುತ್ರಾಃ

ತಥಾ ಏವ ಚ ಪಿತಾಮಹಾಃ ।

ಮಾತುಲಾಃ ಶ್ವಶುರಾಃ ಪೌತ್ರಾಃ

ಶ್ಯಾಲಾಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಿನಃ ತಥಾ ॥ 1-34॥

SLOKA PRACTICE

ಏತಾನ್ನ ಹನ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ

ಘ್ನತೋಽಪಿ ಮಧುಸೂದನ ।

ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ

ಹೇತೋಃ ಕಿಂ ನು ಮಹೀಕೃತೇ ॥ 1-35॥

WORD TO WORD

ಏತಾನ್ ನ ಹನ್ತುಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಿ

ಘ್ನತಃ ಅಪಿ ಮಧುಸೂದನ ।

ಅಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ

ಕಿಮ್ ನು ಮಹೀಕೃತೇ ॥ 1-35॥

SLOKA PRACTICE

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ನಃ

ಕಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಾರ್ದನ ।

ಪಾಪಮೇವಾಶ್ರಯೇದಸ್ಮಾನ್ಹತ್ವೈತಾ

ನಾತತಾಯಿನಃ ॥ 1-36॥

WORD TO WORD

ನಿಹತ್ಯ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ನಃ ಕಾ

ಪ್ರೀತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ।

ಪಾಪಮ್ ಏವ ಆಶ್ರಯೇತ್ ಅಸ್ಮಾನ್

ಹತ್ವಾ ಏತಾನ್ ಆತತಾಯಿನಃ ॥ 1-36॥

SLOKA PRACTICE

ತಸ್ಮಾನ್ನಾರ್ಹಾ ವಯಂ ಹನ್ತುಂ

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಬಾನ್ಧವಾನ್ ।

ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ

ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ ॥ 1-37॥

WORD TO WORD

ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಅರ್ಹಾಃ ವಯಮ್

ಹನ್ತುಮ್ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಬಾನ್ಧವಾನ್ ।

ಸ್ವಜನಮ್ ಹಿ ಕಥಮ್ ಹತ್ವಾ

ಸುಖಿನಃ ಸ್ಯಾಮ ಮಾಧವ ॥ 1-37॥

SLOKA PRACTICE

ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ

ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ ।

ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ

ಮಿತ್ರದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಮ್ ॥ 1-38॥

WORD TO WORD

ಯದಿ ಅಪಿ ಏತೇ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ

ಲೋಭ-ಉಪಹತ-ಚೇತಸಃ ।

ಕುಲ-ಕ್ಷಯ-ಕೃತಮ್ ದೋಷಮ್

ಮಿತ್ರ-ದ್ರೋಹೇ ಚ ಪಾತಕಮ್ ॥ 1-38॥

SLOKA PRACTICE

ಕಥಂ ನ ಜ್ಞೇಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ

ಪಾಪಾದಸ್ಮಾನ್ನಿವರ್ತಿತುಮ್ ।

ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತಂ ದೋಷಂ

ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿರ್ಜನಾರ್ದನ ॥ 1-39॥

WORD TO WORD

ಕಥಮ್ ನ ಜ್ಞೇಯಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ

ಪಾಪಾತ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ನಿವರ್ತಿತುಮ್ ।

ಕುಲ-ಕ್ಷಯ-ಕೃತಮ್ ದೋಷಮ್

ಪ್ರಪಶ್ಯದ್ಭಿಃ ಜನಾರ್ದನ ॥ 1-39॥

SLOKA PRACTICE

ಕುಲಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ

ಕುಲಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ ।

ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನ

ಮಧರ್ಮೋಽಭಿಭವತ್ಯುತ ॥ 1-40॥

WORD TO WORD

ಕುಲ-ಕ್ಷಯೇ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ

ಕುಲ-ಧರ್ಮಾಃ ಸನಾತನಾಃ ।

ಧರ್ಮೇ ನಷ್ಟೇ ಕುಲಮ್ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್

ಅಧರ್ಮಃ ಅಭಿಭವತಿ ಉತ ॥ 1-40॥

SLOKA PRACTICES

matrimonial ad

ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ಕೃಷ್ಣ

ಪ್ರದುಷ್ಯನ್ತಿ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯಃ ।

ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ

ಜಾಯತೇ ವರ್ಣಸಂಕರಃ ॥ 1-41॥

WORD TO WORD

ಅಧರ್ಮ-ಅಭಿಭವಾತ್

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರದುಷ್ಯನ್ತಿ ಕುಲ-ಸ್ತ್ರಿಯಃ ।

ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಟಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ

ಜಾಯತೇ ವರ್ಣ-ಸಂಕರಃ ॥ 1-41॥

SLOKA PRACTICE

ಸಂಕರೋ ನರಕಾಯೈವ

ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ।

ಪತನ್ತಿ ಪಿತರೋ ಹ್ಯೇಷಾಂ

ಲುಪ್ತಪಿಂಡೋದಕಕ್ರಿಯಾಃ ॥ 1-42॥

WORD TO WORD

ಸಂಕರಃ ನರಕಾಯ ಏವ

ಕುಲ-ಘ್ನಾನಾಮ್ ಕುಲಸ್ಯ ಚ ।

ಪತನ್ತಿ ಪಿತರಃ ಹಿ ಏಷಾಮ್

ಲುಪ್ತ-ಪಿಂಡ-ಉದಕ-ಕ್ರಿಯಾಃ ॥ 1-42॥

SLOKA PRACTICE

ದೋಷೈರೇತೈಃ ಕುಲಘ್ನಾನಾಂ

ವರ್ಣಸಂಕರಕಾರಕೈಃ ।

ಉತ್ಸಾದ್ಯನ್ತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಃ

ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ॥ 1-43॥

WORD TO WORD

ದೋಷೈಃ ಏತೈಃ ಕುಲ-ಘ್ನಾನಾಮ್

ವರ್ಣ-ಸಂಕರ-ಕಾರಕೈಃ ।

ಉತ್ಸಾದ್ಯನ್ತೇ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಾಃ

ಕುಲ-ಧರ್ಮಾಃ ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ॥ 1-43॥

 

SLOKA PRACTICE

 

ಉತ್ಸನ್ನಕುಲಧರ್ಮಾಣಾಂ

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ।

ನರಕೇ ನಿಯತಂ ವಾಸೋ

ಭವತೀತ್ಯನುಶುಶ್ರುಮ ॥ 1-44॥

 

WORD TO WORD

ಉತ್ಸನ್ನ-ಕುಲ-ಧರ್ಮಾಣಾಮ್

ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಜನಾರ್ದನ ।

ನರಕೇ ಅನಿಯತಮ್ ವಾಸಃ ಭವತಿ

ಇತಿ ಅನುಶುಶ್ರುಮ ॥ 1-44॥

SLOKA PRACTICE

 

 

ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ಪಾಪಂ

ಕರ್ತುಂ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಮ್ ।

ಯದ್ರಾಜ್ಯಸುಖಲೋಭೇನ

ಹನ್ತುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಯತಾಃ ॥ 1-45॥

WORD TO WORD

ಅಹೋ ಬತ ಮಹತ್ ಪಾಪಮ್

ಕರ್ತುಮ್ ವ್ಯವಸಿತಾ ವಯಮ್ ।

ಯತ್ ರಾಜ್ಯ-ಸುಖ-ಲೋಭೇನ

ಹನ್ತುಮ್ ಸ್ವಜನಮ್ ಉದ್ಯತಾಃ ॥ 1-45॥

 

SLOKA PRACTICE

ಯದಿ ಮಾಮಪ್ರತೀಕಾರಮಶಸ್ತ್ರಂ

ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಯಃ ।

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ರಣೇ

ಹನ್ಯುಸ್ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ ॥ 1-46॥

WORD TO WORD

ಯದಿ ಮಾಮ್ ಅಪ್ರತೀಕಾರಮ್

ಅಶಸ್ತ್ರಮ್ ಶಸ್ತ್ರ-ಪಾಣಯಃ ।

ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ರಣೇ ಹನ್ಯುಃ

ತತ್ ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಮ್ ಭವೇತ್ ॥ 1-46॥

SLOKA PRACTICE

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ।

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ

ರಥೋಪಸ್ಥ ಉಪಾವಿಶತ್ ।

ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಂ ಚಾಪಂ

ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನಮಾನಸಃ ॥ 1-47॥

WORD TO WORD

ಸಂಜಯಃ ಉವಾಚ ।

ಏವಮ್ ಉಕ್ತ್ವಾ ಅರ್ಜುನಃ ಸಂಖ್ಯೇ

ರಥ-ಉಪಸ್ಥೇ ಉಪಾವಿಶತ್ ।

ವಿಸೃಜ್ಯ ಸಶರಮ್ ಚಾಪಂ

ಶೋಕ-ಸಂವಿಗ್ನ-ಮಾನಸಃ ॥ 1-47॥

SLOKA PRACTICE

ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವತ್ ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗ-ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ಅರ್ಜುನ-ಸಂವಾದೇ ಅರ್ಜುನ-ವಿಷಾದ-ಯೋಗಃ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಃ ಅಧ್ಯಾಯಃ ॥ 1॥