అథ ప్రథమోఽధ్యాయః । అర్జునవిషాదయోగః ।

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ।

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే

సమవేతా యుయుత్సవః ।

మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ

కిమకుర్వత సఞ్జయ ॥ 1-1॥

WORD TO WORD

ధర్మ-క్షేత్రే కురు-క్షేత్రే

సమవేతాః యుయుత్సవః ।

మామకాః పాణ్డవాః చ ఏవ

కిమ్ అకుర్వత సఞ్జయ॥ 1-1॥

SLOKA PRACTICE

 

సఞ్జయ ఉవాచ ।

దృష్ట్వా తు పాణ్డవానీకం

వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ।

ఆచార్యముపసంగమ్య

రాజా వచనమబ్రవీత్ ॥ ౧-౨॥

WORD TO WORD

దృష్ట్వా తు పాణ్డవ-అనీకమ్

వ్యూఢమ్ దుర్యోధనః తదా ।

ఆచార్యమ్ ఉపసఙ్గమ్య

రాజా వచనమ్ అబ్రవీత్ ॥ ౧-౨॥

SLOKA PRACTICE

పశ్యైతాం పాణ్డుపుత్రాణామాచార్య

మహతీం చమూమ్ ।

వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ

తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥ ౧-౩॥

 

WORD TO WORD

పశ్య ఏతామ్ పాణ్డు-పుత్రాణామ్

ఆచార్య మహతీమ్ చమూమ్ ।

వ్యూఢామ్ ద్రుపద-పుత్రేణ

తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥ ౧-౩॥

SLOKA PRACTICE

అత్ర శూరా మహేష్వాసా

భీమార్జునసమా యుధి ।

యుయుధానో విరాటశ్చ

ద్రుపదశ్చ మహారథః ॥ ౧-౪॥

WORD TO WORD

అత్ర శూరాః మహా-ఇషు-ఆసాః

భీమ-అర్జున-సమాః యుధి ।

యుయుధానః విరాటః చ

ద్రుపదః చ మహారథః ॥ ౧-౪॥

SLOKA PRACTICE

 

 

 

ధృష్టకేతుశ్చేకితానః

కాశిరాజశ్చ వీర్యవాన్ ।

పురుజిత్కున్తిభోజశ్చ

శైబ్యశ్చ నరపుంగవః ॥ ౧-౫॥

WORD TO WORD

ధృష్టకేతుః చేకితానః

కాశిరాజః చ వీర్యవాన్ ।

పురుజిత్ కున్తిభోజః చ

శైబ్యః చ నర-పుఙ్గవః ॥ ౧-౫॥

SLOKA PRACTICE

యుధామన్యుశ్చ విక్రాన్త

ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ ।

సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ

సర్వ ఏవ మహారథాః ॥ ౧-౬॥

WORD TO WORD

యుధామన్యుః చ విక్రాన్తః

ఉత్తమౌజాః చ వీర్యవాన్ ।

సౌభద్రః ద్రౌపదేయాః చ

సర్వే ఏవ మహారథాః ॥ ౧-౬॥

SLOKA PRACTICE

 

అస్మాకం తు విశిష్టా యే

తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ ।

నాయకా మమ సైన్యస్య

సంజ్ఞార్థం తాన్బ్రవీమి తే ॥ ౧-౭॥

WORD TO WORD

అస్మాకమ్ తు విశిష్టాః యే

తాన్ నిబోధ ద్విజ-ఉత్తమ ।

నాయకాః మమ సైన్యస్య

సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే ॥ ౧-౭॥

 

SLOKA PRACTICE

భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ

కృపశ్చ సమితిఞ్జయః ।

అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ

సౌమదత్తిర్జయద్రథః ॥ ౧-౮॥

WORD TO WORD

భవాన్ భీష్మః చ కర్ణః చ

కృపః చ సమితిఞ్జయః ।

అశ్వత్థామా వికర్ణః చ

సౌమదత్తిః తథా ఏవ చ ॥ ౧-౮॥

SLOKA PRACTICE

అన్యే చ బహవః శూరా

మదర్థే త్యక్తజీవితాః ।

నానాశస్త్రప్రహరణాః

సర్వే యుద్ధవిశారదాః ॥ ౧-౯॥

WORD TO WORD

అన్యే చ బహవః శూరాః

మదర్థే త్యక్త-జీవితాః ।

నానా-శస్త్ర-ప్రహరణాః

సర్వే యుద్ధ-విశారదాః ॥ ౧-౯॥

SLOKA PRACTICE

అపర్యాప్తం తదస్మాకం

బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ ।

పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం

బలం భీమాభిరక్షితమ్ ॥ ౧-౧౦॥

WORD TO WORD

అపర్యాప్తమ్ తత్ అస్మాకమ్

బలమ్ భీష్మ-అభిరక్షితమ్ ।

పర్యాప్తమ్ తు ఇదమ్  ఏతేషామ్

బలమ్ భీమ-అభిరక్షితమ్ ॥ ౧-౧౦॥

SLOKA PRACTICE

matrimonial ad

అయనేషు చ సర్వేషు

యథాభాగమవస్థితాః ।

భీష్మమేవాభిరక్షన్తు

భవన్తః సర్వ ఏవ హి ॥ ౧-౧౧॥  

WORD TO WORD

అయనేషు చ సర్వేషు

యథా-భాగమ్ అవస్థితాః ।

భీష్మమ్ ఏవ అభిరక్షన్తు

భవన్తః సర్వే ఏవ హి ॥ ౧-౧౧॥

SLOKA PRACTICE

తస్య సఞ్జనయన్హర్షం

కురువృద్ధః పితామహః ।

సింహనాదం వినద్యోచ్చైః

శఙ్ఖం దధ్మౌ ప్రతాపవాన్ ॥ ౧-౧౨॥ 

WORD TO WORD

తస్య సఞ్జనయన్ హర్షమ్

కురు-వృద్ధః పితామహః ।

సింహనాదమ్ వినద్య ఉచ్చైః

శఙ్ఖమ్ దధ్మౌ ప్రతాపవాన్ ॥ ౧-౧౨॥

SLOKA PRACTICE

తతః శఙ్ఖాశ్చ భేర్యశ్చ

పణవానకగోముఖాః ।

సహసైవాభ్యహన్యన్త స

శబ్దస్తుములోఽభవత్ ॥ ౧-౧౩॥

WORD TO WORD

తతః శఙ్ఖాః చ భేర్యః చ

పణవ-ఆనక-గోముఖాః ।

సహసా ఏవ అభ్యహన్యన్త సః

శబ్దః తుములః అభవత్ ॥ ౧-౧౩॥

SLOKA PRACTICE

తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే

మహతి స్యన్దనే స్థితౌ ।

మాధవః పాణ్డవశ్చైవ

దివ్యౌ శఙ్ఖౌ ప్రదధ్మతుః ॥ ౧-౧౪॥

WORD TO WORD

తతః శ్వేతైః హయైః యుక్తే

మహతి స్యన్దనే స్థితౌ ।

మాధవః పాణ్డవః చ ఏవ

దివ్యౌ శఙ్ఖౌ ప్రదధ్మతుః ॥ ౧-౧౪॥

SLOKA PRACTICE

పాఞ్చజన్యం హృషీకేశో

దేవదత్తం ధనఞ్జయః ।

పౌణ్డ్రం దధ్మౌ మహాశఙ్ఖం

భీమకర్మా వృకోదరః ॥ ౧-౧౫॥ 

WORD TO WORD

పాఞ్చజన్యమ్ హృషీకేశః

దేవదత్తమ్ ధనఞ్జయః ।

పౌణ్డ్రమ్ దధ్మౌ మహా-శఙ్ఖమ్

భీమ-కర్మా వృక-ఉదరః ॥ ౧-౧౫॥

 

SLOKA PRACTICE

అనన్తవిజయం రాజా

కున్తీపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।

నకులః సహదేవశ్చ

సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥ ౧-౧౬॥ 

WORD TO WORD

అనన్తవిజయమ్ రాజా

కున్తీ-పుత్రః యుధిష్ఠిరః ।

నకులః సహదేవః చ

సుఘోష-మణి-పుష్పకౌ ॥ ౧-౧౬॥

SLOKA PRACTICE

కాశ్యశ్చ పరమేష్వాసః

శిఖణ్డీ చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ

సాత్యకిశ్చాపరాజితః ॥ ౧-౧౭॥  

WORD TO WORD

కాశ్యః చ పరమ-ఇషు-ఆసః

శిఖణ్డీ చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నః విరాటః చ

సాత్యకిః చ అపరాజితః ॥ ౧-౧౭॥

SLOKA PRACTICE

ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ

సర్వశః పృథివీపతే ।

సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః

శఙ్ఖాన్దధ్ముః పృథక్పృథక్ ॥ ౧-౧౮॥

WORD TO WORD

ద్రుపదః ద్రౌపదేయాః చ

సర్వశః పృథివీ-పతే ।

సౌభద్రః చ మహా-బాహుః

శఙ్ఖాన్ దధ్ముః పృథక్ పృథక్ ॥ ౧-౧౮॥

SLOKA PRACTICE

స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం

హృదయాని వ్యదారయత్ ।

నభశ్చ పృథివీం చైవ

తుములో వ్యనునాదయన్ ॥ ౧-౧౯॥ 

WORD TO WORD

సః ఘోషః ధార్తరాష్ట్రాణామ్

హృదయాని వ్యదారయత్ ।

నభః చ పృథివీమ్ చ ఏవ

తుములః అభ్యనునాదయన్ ॥ ౧-౧౯॥

SLOKA PRACTICE

అథ వ్యవస్థితాన్దృష్ట్వా

ధార్త్రరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ।

ప్రవృత్తే శస్త్రసమ్పాతే

ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ॥ ౧-౨౦॥

హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే ।

WORD TO WORD

అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా

ధార్త్రరాష్ట్రాన్ కపి-ధ్వజః ।

ప్రవృత్తే శస్త్ర-సమ్పాతే

ధనుః ఉద్యమ్య పాణ్డవః ॥ ౧-౨౦॥

హృషీకేశమ్ తదా వాక్యమ్ ఇదమ్ ఆహ మహీపతే ।

SLOKA PRACTICE

matrimonial ad

హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే ।

అర్జున ఉవాచ ।

సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ॥ ౧-౨౧॥

WORD TO WORD

హృషీకేశమ్ తదా వాక్యమ్ ఇదమ్ ఆహ మహీపతే ।

అర్జునః ఉవాచ ।

సేనయోః ఉభయోః మధ్యే రథమ్ స్థాపయ మే అచ్యుత ॥ ౧-౨౧॥

SLOKA PRACTICE

యావదేతాన్నిరీక్షేఽహం

యోద్ధుకామానవస్థితాన్ ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యమస్మిన్

రణసముద్యమే ॥ ౧-౨౨॥ ॥

WORD TO WORD

యావత్ ఏతాన్ నిరీక్షే అహమ్

యోద్ధు-కామాన్ అవస్థితాన్ ।

కైః మయా సహ యోద్ధవ్యమ్

అస్మిన్ రణ-సముద్యమే ॥ ౧-౨౨॥

 

SLOKA PRACTICE

యోత్స్యమానానవేక్షేఽహం

య ఏతేఽత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే

ప్రియచికీర్షవః ॥ ౧-౨౩॥ ॥

WORD TO WORD

యోత్స్యమానాన్ అవేక్షే అహమ్

యే ఏతే అత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః

యుద్ధే ప్రియ-చికీర్షవః ॥ ౧-౨౩॥

SLOKA PRACTICE

సఞ్జయ ఉవాచ ।

ఏవముక్తో హృషీకేశో

గుడాకేశేన భారత ।

సేనయోరుభయోర్మధ్యే

స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥ ౧-౨౪॥

WORD TO WORD

సఞ్జయః ఉవాచ ।

ఏవమ్ ఉక్తః హృషీకేశః

గుడాకేశేన భారత ।

సేనయోః ఉభయోః మధ్యే

స్థాపయిత్వా రథ-ఉత్తమమ్ ॥ ౧-౨౪॥

SLOKA PRACTICE

 

 

భీష్మద్రోణప్రముఖతః

సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్ ।

ఉవాచ పార్థ

పశ్యైతాన్సమవేతాన్కురూనితి ॥ ౧-౨౫॥

WORD TO WORD

భీష్మ-ద్రోణ-ప్రముఖతః

సర్వేషామ్ చ మహీ-క్షితామ్ ।

ఉవాచ పార్థ పశ్య ఏతాన్

సమవేతాన్ కురూన్ ఇతి ॥ ౧-౨౫॥

 

SLOKA PRACTICE

తత్రాపశ్యత్స్థితాన్పార్థః

పితౄనథ పితామహాన్ 

ఆచార్యాన్మాతులాన్భ్రాతౄన్పు

త్రాన్పౌత్రాన్సఖీంస్తథా ॥ ౧-౨౬॥

WORD TO WORD

తత్ర అపశ్యత్ స్థితాన్ పార్థః

పితౄన్ అథ పితామహాన్ ।

ఆచార్యాన్ మాతులాన్ భ్రాతౄన్

పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీన్ తథా ॥ ౧-౨౬॥

 

SLOKA PRACTICE

శ్వశురాన్సుహృదశ్చైవ

సేనయోరుభయోరపి ।

తాన్సమీక్ష్య స కౌన్తేయః

సర్వాన్బన్ధూనవస్థితాన్ ॥ ౧-౨౭॥

WORD TO WORD

శ్వశురాన్ సుహృదః చ ఏవ

సేనయోః ఉభయోః అపి ।

తాన్ సమీక్ష్య సః కౌన్తేయః

సర్వాన్ బన్ధూన్ అవస్థితాన్ ॥ ౧-౨౭॥

 

SLOKA PRACTICE

కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్ ।

అర్జున ఉవాచ ।

దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితమ్ ॥ ౧-౨౮॥

WORD TO WORD

కృపయా పరయావిష్టః విషీదన్ ఇదమ్ అబ్రవీత్ ।

అర్జునః ఉవాచ ।

దృష్ట్వా ఇమమ్ స్వజనమ్ కృష్ణ యుయుత్సుమ్ సముపస్థితమ్ ॥ ౧-౨౮॥

SLOKA PRACTICE

సీదన్తి మమ గాత్రాణి

ముఖం చ పరిశుష్యతి ।

వేపథుశ్చ శరీరే మే

రోమహర్షశ్చ జాయతే ॥ ౧-౨౯॥

WORD TO WORD

సీదన్తి మమ గాత్రాణి

ముఖమ్ చ పరిశుష్యతి ।

వేపథుః చ శరీరే మే

రోమ-హర్షః చ జాయతే ॥ ౧-౨౯॥

 

SLOKA PRACTICE

గాణ్డీవం స్రంసతే

హస్తాత్త్వక్చైవ పరిదహ్యతే ।

న చ శక్నోమ్యవస్థాతుం

భ్రమతీవ చ మే మనః ॥ ౧-౩౦॥

WORD TO WORD

గాణ్డీవమ్ స్రంసతే హస్తాత్

త్వక్ చ ఏవ పరిదహ్యతే ।

న చ శక్నోమి అవస్థాతుమ్

భ్రమతి ఇవ చ మే మనః ॥ ౧-౩౦॥

 

SLOKA PRACTICES

matrimonial ad

నిమిత్తాని చ పశ్యామి

విపరీతాని కేశవ ।

న చ శ్రేయోఽనుపశ్యామి

హత్వా స్వజనమాహవే ॥ ౧-౩౧॥

WORD TO WORD

నిమిత్తాని చ పశ్యామి

విపరీతాని కేశవ ।

న చ శ్రేయః అనుపశ్యామి

హత్వా స్వజనమ్ ఆహవే ॥ ౧-౩౧॥

 

SLOKA PRACTICE

న కాఙ్క్షే విజయం కృష్ణ

న చ రాజ్యం సుఖాని చ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవిన్ద

కిం భోగైర్జీవితేన వా ॥ ౧-౩౨॥

WORD TO WORD

న కాఙ్క్షే విజయమ్ కృష్ణ

న చ రాజ్యమ్ సుఖాని చ ।

కిమ్ నః రాజ్యేన గోవిన్ద

కిమ్ భోగైః జీవితేన వా ॥ ౧-౩౨॥

SLOKA PRACTICE

యేషామర్థే కాఙ్క్షితం

నో రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ ।

త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే

ప్రాణాంస్త్యక్త్వా ధనాని చ ॥ ౧-౩౩॥

WORD TO WORD

యేషామ్ అర్థే కాఙ్క్షితమ్

నః రాజ్యమ్ భోగాః సుఖాని చ ।

తే ఇమే అవస్థితాః యుద్ధే

ప్రాణాన్ త్యక్త్వా ధనాని చ ॥ ౧-౩౩॥

 

SLOKA PRACTICE

ఆచార్యాః పితరః

పుత్రాస్తథైవ చ పితామహాః ।

మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః

శ్యాలాః సమ్బన్ధినస్తథా ॥ ౧-౩౪॥

WORD TO WORD

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాః

తథా ఏవ చ పితామహాః ।

మాతులాః శ్వశురాః పౌత్రాః

శ్యాలాః సమ్బన్ధినః తథా ॥ ౧-౩౪॥

 

SLOKA PRACTICE

ఏతాన్న హన్తుమిచ్ఛామి

ఘ్నతోఽపి మధుసూదన ।

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య

హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥ ౧-౩౫॥

WORD TO WORD

ఏతాన్ న హన్తుమ్ ఇచ్ఛామి

ఘ్నతః అపి మధుసూదన ।

అపి త్రైలోక్య-రాజ్యస్య

హేతోః కిమ్ ను మహీకృతే ॥ ౧-౩౫॥

 

SLOKA PRACTICE

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నః

కా ప్రీతిః స్యాజ్జనార్దన ।

పాపమేవాశ్రయేదస్మా

న్హత్వైతానాతతాయినః ॥ ౧-౩౬॥

WORD TO WORD

నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్ నః

కా ప్రీతిః స్యాత్ జనార్దన ।

పాపమ్ ఏవ ఆశ్రయేత్ అస్మాన్

హత్వా ఏతాన్ ఆతతాయినః ॥ ౧-౩౬॥

SLOKA PRACTICE

తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం

ధార్తరాష్ట్రాన్స్వబాన్ధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా

సుఖినః స్యామ మాధవ ॥ ౧-౩౭॥

WORD TO WORD

తస్మాత్ న అర్హాః వయమ్

హన్తుమ్ ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాన్ధవాన్ ।

స్వజనమ్ హి కథమ్ హత్వా

సుఖినః స్యామ మాధవ ॥ ౧-౩౭॥

 

SLOKA PRACTICE

యద్యప్యేతే న పశ్యన్తి

లోభోపహతచేతసః ।

కులక్షయకృతం దోషం

మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥ ౧-౩౮॥

WORD TO WORD

యది అపి ఏతే న పశ్యన్తి

లోభ-ఉపహత-చేతసః ।

కుల-క్షయ-కృతమ్ దోషమ్

మిత్ర-ద్రోహే చ పాతకమ్ ॥ ౧-౩౮॥

SLOKA PRACTICE

కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః

పాపాదస్మాన్నివర్తితుమ్ ।

కులక్షయకృతం దోషం

ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన ॥ ౧-౩౯॥

WORD TO WORD

కథమ్ న జ్ఞేయమ్ అస్మాభిః

పాపాత్ అస్మాన్ నివర్తితుమ్ ।

కుల-క్షయ-కృతమ్ దోషమ్

ప్రపశ్యద్భిః జనార్దన ॥ ౧-౩౯॥

SLOKA PRACTICE

కులక్షయే ప్రణశ్యన్తి

కులధర్మాః సనాతనాః ।

ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్న

మధర్మోఽభిభవత్యుత ॥ ౧-౪౦॥

WORD TO WORD

కుల-క్షయే ప్రణశ్యన్తి

కుల-ధర్మాః సనాతనాః ।

ధర్మే నష్టే కులమ్ కృత్స్నమ్

అధర్మః అభిభవతి ఉత ॥ ౧-౪౦॥

SLOKA PRACTICES

matrimonial ad

అధర్మాభిభవాత్కృష్ణ

ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః ।

స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ

జాయతే వర్ణసఙ్కరః ॥ ౧-౪౧॥

WORD TO WORD

అధర్మ-అభిభవాత్ కృష్ణ

ప్రదుష్యన్తి కుల-స్త్రియః ।

స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ

జాయతే వర్ణ-సఙ్కరః ॥ ౧-౪౧॥

SLOKA PRACTICE

 

సఙ్కరో నరకాయైవ

కులఘ్నానాం కులస్య చ ।

పతన్తి పితరో హ్యేషాం

లుప్తపిణ్డోదకక్రియాః ॥ ౧-౪౨॥

WORD TO WORD

సఙ్కరః నరకాయ ఏవ

కుల-ఘ్నానామ్ కులస్య చ ।

పతన్తి పితరః హి ఏషామ్

లుప్త-పిణ్డ-ఉదక-క్రియాః ॥ ౧-౪౨॥

SLOKA PRACTICE

దోషైరేతైః కులఘ్నానాం

వర్ణసఙ్కరకారకైః ।

ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః

కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ॥ ౧-౪౩॥

WORD TO WORD

దోషైః ఏతైః కుల-ఘ్నానామ్

వర్ణ-సఙ్కర-కారకైః ।

ఉత్సాద్యన్తే జాతి-ధర్మాః

కుల-ధర్మాః చ శాశ్వతాః ॥ ౧-౪౩॥

 

SLOKA PRACTICE

ఉత్సన్నకులధర్మాణాం

మనుష్యాణాం జనార్దన ।

నరకే నియతం వాసో

భవతీత్యనుశుశ్రుమ ॥ ౧-౪౪॥

 

WORD TO WORD

ఉత్సన్న-కుల-ధర్మాణామ్

మనుష్యాణామ్ జనార్దన ।

నరకే అనియతమ్ వాసః

భవతి ఇతి అనుశుశ్రుమ ॥ ౧-౪౪॥

SLOKA PRACTICE

అహో బత మహత్పాపం

కర్తుం వ్యవసితా వయమ్ ।

యద్రాజ్యసుఖలోభేన

హన్తుం స్వజనముద్యతాః ॥ ౧-౪౫॥

WORD TO WORD

అహో బత మహత్ పాపమ్

కర్తుమ్ వ్యవసితా వయమ్ ।

యత్ రాజ్య-సుఖ-లోభేన

హన్తుమ్ స్వజనమ్ ఉద్యతాః ॥ ౧-౪౫॥

 

SLOKA PRACTICE

యది మామప్రతీకారమ

శస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యుస్తన్మే

క్షేమతరం భవేత్ ॥ ౧-౪౬॥

WORD TO WORD

యది మామ్ అప్రతీకారమ్

అశస్త్రమ్ శస్త్ర-పాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రాః రణే హన్యుః తత్ మే

క్షేమతరమ్ భవేత్ ॥ ౧-౪౬॥

SLOKA PRACTICE

 

సఞ్జయ ఉవాచ ।

ఏవముక్త్వార్జునః సఙ్ఖ్యే

రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విసృజ్య సశరం చాపం

శోకసంవిగ్నమానసః ॥ ౧-౪౭॥

WORD TO WORD

సఞ్జయః ఉవాచ ।

ఏవమ్ ఉక్త్వా అర్జునః సఙ్ఖ్యే

రథ-ఉపస్థే ఉపావిశత్ ।

విసృజ్య సశరమ్ చాపం

శోక-సంవిగ్న-మానసః ॥ ౧-౪౭॥

 

SLOKA PRACTICE

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే అర్జునవిషాదయోగో నామ ప్రథమోఽధ్యాయః ॥ ౧॥

 

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

 

SLOKA PRACTICE

 

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

 

 

 

WORD TO WORD

 

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICE

 

WORD TO WORD

 

SLOKA PRACTICES